اندازه گيري سطح سرمي كلسيم و فسفر در بيماران مبتلا به سرطان مري (در بالغين)

نويسنده: علي اسماعيل زاده بوكاني
استاد راهنما: بيژن نهاونديان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، داروسازي،
چكيده: چكيده : مطالعات اخير نشان دهنده وجود ارتباط بين بيماري سرطان مري و هيپركلسيمي در اين بيماران است. ضمن آنكه شيمي درمانيهاي ضد هيپركلسيمي در درمان بيماريهاي سرطاني نتايج خوبي داشته است. بعلت اهميت و شيوع بالاي سرطان مري در ايران تصميم گرفتيم تا تغييرات سطح سرمي كلسيم و فسفر را در بيماران مبتلا به سرطان مري (در بالغين)، بررسي كنيم. بعلت شيوع و مرگباري بيشتر بيماري سرطان مري در افراد بالاي 30 سال، ما نيز در اين تحقيق فقط افراد بالاي 40 سال را بررسي كرديم . در اين مطالعه 40 نفر بيمار مبتلا به سرطان مري اوليه (30 نفر زن و 30 نفر مرد) كه از نتايج 1/11/1371 لغايت 25/7/1372 به انستيتو كانسر مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) تهران، مراجعه كردند، مورد بررسي قرار گرفتند. اين بيماران سابقه بيماري خاص، عمل جراحي و مصرف مداوم دارويي خاص را نداشتند و سرطان آنها به جايي متاستاز نداده بود. بعنوان كنترل، 40 نفر فرد سالم، كه تا حد امكان داراي وضعيت مشابهي از لحاظ سن، جنس و وزن، با بيماران، با تناظر يك به يك، بودند انتخاب گرديد. جهت اطمينان از سلامت گروه كنترل آزمايشات و معاينات لازم انجام گرفت. ميزان كليسيم و فسفر موجود در سرم افراد، در حالت ناشتا، بوسيله دستگاه اتوماتيك آناليزر TECHNICON مدل RA-1000، ميزان كلسيم و فسفر موجود در سرمها اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده با استفاده از تست آماري Student t test مقايسه گرديدند. مشخص شد كه سطح سرمي كلسيم در بيماران مبتلا به سرطان مري، چه در زنها و چه در مردها و چه در مجموع بيماران، با اختلاف معني داري از سطح سرمي كلسيم در افراد شاهد بالاتر بود ولي سطح سرمي فسفر در بيماران مبتلا به سرطان مري و افراد سالم، چه در گروه زنها و چه در گروه مردها و چه در مجموع بيماران، داراي تفاوت معني داري نبود. اين نشاندهنده آن است كه در اين تحقيق، در بيماران مبتلا به سرطان مري، هيپركلسيمي بروز كرده است. مشخص شد كه جنسيت بيمار تأثيري بر تغييرات سرمي كلسيم و فسفر ندارد.
كلمات كليدي: