بررسي تومورهاي بدخيم روده بزرگ در 14 ساله اخير در بيمارستان بوعلي

نويسنده: اصغر طاهري
استاد راهنما: ميترا رفيع زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: سرطان كولوركتال يك مشكل عمده سلامتي در دنيا بخصوص در جوامع پيشرفته است، كشف و تشخيص زودرس اين نوع سرطان مي تواند عوارض مرگ و مير آن را كاهش دهد. اين بررسي به روش گذشته نگر از سال 1359 تا 1373 در مركز پزشكي بوعلي انجام شد. تعداد بيماران مورد مطالعه 46 نفر با كانسر كولوركتال مي باشد كه از اين تعداد 26 نفر مرد و با ميانگين سني 15/52 سال و 20 نفر زن با ميانگين سني 65/53 سال مي باشد. ميانگين سني كل افراد 52 سال بود. اطلاعات بدست آمده بر حسب سن، جنس، محل ضايعه و درجه تمايز سلولي تومورها بودند. تمامي اطلاعات حاصله در گروه سني زير 35 سال نيز كه كاملاً 11 نفر از بيماران يعني 24% كل بيماران را تشكيل مي دهند، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان مي دهند كه افراد جوان زير 35 سال، درصورتيكه علائم گوارشي داشته باشند حتماً بايد از نظر بدخيمي مورد بررسي قرار گيرند نتايج حاصله به ترتيب زير مي باشند: 24% بيماران كمتر از 35 سال سن دارند، كه درصد قابل توجهي از كل بيماران را در بر مي گيرد. شايعترين محل درگيري روده بزرگ ركتوم و سيگموئيد مي باشد و سكوم در درجه بعدي از نظر ابتلاء قرار دارد. بيشترين تمايز سلولي از نوع خوب (84/48%) است. درد شكم، دفع خون در مدفوع و يبوست شايعترين علائم باليني كانسرهاي كولوركتال مي باشد. اين نتايج از نظر آماري با ديگر كشورها قابل مقايسه است، اما قابل تعميم به كل افراد جامعه نمي باشد. روشهاي پيشنهادي براي كاهش بروز و كشف بيماري در مراحل اوليه از قرار زير مي باشد: تعليم افراد جامعه و بالا بردن سطح آگاهي آنها، افزايش تعليمات پزشكان عمومي و متخصصين در زمينه بيماري، استفاده از روشهاي بيماريابي همانند آزمايش خون مخفي در مدفوع و سيگموئيدسكوپي، در آخر بايد افزود كه هرگونه علائم گوارشي در افراد جوان نبايد بي اهميت تلقي گشته و بطور ناكامل بررسي شود.
كلمات كليدي: