بررسي تومورهاي نادر روده بزرگ و گزارش يك مورد شوآنوم آن در بيمارستان شهيد مدرس

نويسنده: آزاده ضياء بخش
استاد راهنما: پوران شيشينه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: شوآنوما يك تومور پوشش اعصاب محيطي است كه فاقد كپسول مي باشد و شامل دو بخش اصلي است : منطقه آنتوميA و منطقه آنتومي B. تومور رشد كندي دارد و اغلب منفرد است. داراي طبيعت خوش خيم است . ندرتاً به صورت موضعي عود مي كند و در زنان شايعتر از مردان است. تغييرات بدخيمي در آن بسيار نادر است، بطوريكه از نقطه نظر عملي مي تواند ناديده گرفته شود. در بررسيهاي دقيقتر، بيشتر سلولهاي اين تومور داراي فنوتيپ آنتي ژن سلولهاي شوآن هستند. تعدادي از اشكال پاتولوژيك آن عبارتند از: فرمهاي دژنره، سلولار، پلكسي فرم، مولتي لوكال، ملانوتيك و ... محلهاي شايعتر بروز آن عبارتند از: سطوح فلكسوراندامها، گردن، مدياستن، و رتروپريتوئن، ريشه هاي خلفي نخاع و ... از اعصاب داخل مغزي، عصب شنوايي منشأ ترجيحي آن است. درگيري دستگاه گوارش بخصوص كولون، توسط شوآنوما بسيار نادر است و اغلب معده را درگير مي كند. در دستگاه گوارش اين تومور هم به صورت ايزوله و هم به صورت همراه با نروفيبروماتوز فون ركلينگ هاوزن ديده مي شود. آنتي ژنهاي S-100 Protein, Leu-7 در شوآنوماي دستگاه گوارش قوياً بيان مي شوند. پرگنوز شوآنوما بسيار خوب است .
كلمات كليدي: