بررسي پنج ساله پاتولوژي ضايعات خوش خيم روده بزرگ در بيمارستان طالقاني (1375 – 1371)

نويسنده: علي حيدرزاده
استاد راهنما: آرام تاج الديني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: چكيده : تومورهاي كولوركتال از جمله شايعترين تومورهاست كه در هر دو جنس مقام دوم را به خود اختصاص داده است. با توجه به اينكه كشف زودرس ضايعات سرطاني و پيش سرطاني مي تواند از ميزان بالاي مرگ و مير اين بيماري بكاهد، مطالعات بيشتر و دقيق تر ضايعات تومورال كولون از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. هدف از پژوهش ارائه شده بررسي كليه پوليپ هاي خوش خيم كولوركتالي است كه از ابتداي سال 1371 تا پايان سال 1375 به بخش پاتولوژي بيمارستان طالقاني ارسال شده است، تا بدين وسيله بتوان اطلاعاتي در زمينه توزيع سني و جنسي هر پوليپ بدست آورد. تحقيق به روش گذشته نگر صورت گرفته است و اطلاعات از دفاتر پاتولوژي ، فايلهاي پاتولوژي و پرونده هاي بيمارستاني استخراج شده است. در اين بررسي پوليپهاي آدنوماتوز بيشترين نمونه ها را شامل شده بود (1/32%) كه پس از آن به ترتيب پوليپ جوانان (6/24%) پوليپ هايپرپلاستيك (1/21%) و پوليپ التهابي (2/20%) قرار دارند.
بيشترين تعداد پوليپ هايپرلاستيك در سنين50 تا 70 سالگي مشاهده شد.
بيشترين تعداد نمونه پوليپ آدنوماتوز در دهه هفتم زندگي بوده است.
در دهه دوم زندگي تعداد مردان مبتلا به پوليپ جوانان بيشتر از زنان بوده است. تعداد پوليپ هاي برداشته شده از ركتوسيگموئيد به مراتب بيشتر از نمونه هاي كولون بوده است. (بيشتر از 5/2 برابر) نظر به اينكه تحليل اطلاعات بدست آمده از هر مطالعه، متكي به دقت و وسعت اطلاعات استخراج شده مي باشد لذا توصيه مي گردد در جهت افزايش ارزش مطالعات آينده، دقت و سهولت انجام آنها، هم در مورد بيماران بستري و هم در مورد بيماران سرپايي اطلاعات كاملي از بيماران ثبت گردد كه حداقل شامل سن، جنس، علت مراجعه، روش و محل دقيق نمونه برداري باشد.
كلمات كليدي: