بررسي اپيدميولوژي سرطان مري در بيماران مركز راديوتراپي– انكولوژي جرجاني

نويسنده: ثريا سلمانيان
استاد راهنما: خسرو مجير شيباني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي راديو تراپي– انكولوژي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: با نگاهي اجمالي به تاريخ، مشخص ميشود كه بشر از بدو پيدايش تاكنون، سعي در رفع بلايا و بيماريها و مقابله با آنها و كاهش درد و ناتوانيها داشته است. از ميان بيماريها، سرطان يكي از شايعترين هاست . بطوريكه 25% افراد جامعه به آن مبتلا شده و 20% از اين بيماري مي ميرند. نزديك بودن ميزان شيوع اين بيماري با ميزان مرگ و مير از آن، صعب العلاج بودن آنرا نشان ميدهد. از ميان سرطانها، سرطان مري با مشكلات منحصر به فردي كه براي بيمار بوجود مي آورد، و عمده اين مشكلات، عدم توانايي در خوردن كه نياز طبيعي بشر است، مي باشد، از ديرباز شناخته شده است ولي حتي تا امروز، با پيشرفتهاي بسياري كه در علم طب شده است، هنوز مرگ و مير بالايي در چنين بيماراني مشاهده مي شود. تفاوت جغرافيائي بسيار زياد اين بيماري كه در هيچ سرطان ديگري ديده نميشود، عوامل محيطي را مطرح مي كند. ايران نيز از مناطق با شيوع بسيار بالاي اين بيماري است. اخيراً تلاشهاي بسيار زيادي براي شناختن عوامل موثر در ايجاد اين بيماري و چگونگي مقابله با آنها صورت گرفته و در بعضي مناطق تا حدي موثر بوده است. در اين بررسي سعي بر آن بوده كه تعدادي از فاكتورهاي خطر موثر در ايجاد اين سرطان بررسي شده و ديدگاهي كلي از آنها بدست داده شود. باشد كه اين امر بتواند براي مقابله با اين بيماري موثر بوده باشد.
كلمات كليدي: