بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي پاكدشت نسبت به ايدز در سال 1382

نويسنده: شيرين روحاني راد
استاد راهنما: علي اصغر كلاهي
استاد مشاور: لطيف گچكار، اذن اله آذرگشب
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: چكيده : عفونت با HIV/AIDS يك عامل مختل كننده سلامت در تمام دنيا است و روند آن نيز در ايران رو به رشد است. با توجه به اينكه آموزش در جهت پيشگيري بهترين راه مبارزه با آن شناخته شده است، بر آن شديم كه از سطح آگاهي و نگرش دانش آموزان نسبت به AIDS مطلع شويم. اين تحقيق بر روي تعداد 655 دانش آموز (404=دختر و 251=پسر) دبيرستاني در مقطع پيش دانشگاهي شهر پاكدشت، كه از بين 1117 دانش آموز به طور تصادفي انتخاب شدند انجام گرفت. جمع آوري داده ها بوسيله پرسشنامه اي بود كه توسط خود دانش آموزان تكميل شد. مطالعه نشان داد كه نگرش دانش آموزان نسبت به ايدز مثبت است. آگاهي 5/45 درصد دانش آموزان خوب (پاسخ صحيح به بيش از 75 درصد سوالات)، 2/45 درصد نسبي (پاسخ صحيح به 50 تا 74 درصد سوالات) و تنها 3/9 درصد آگاهي ضعيف (پاسخ صحيح به كمتر از 50 درصد سوالات) داشتند . با اين حال آگاهي در مورد برخي سوالات بطور نگران كننده اي ضعيف است . از جمله اين موارد مي توان به نسبتاً بي خطر بودن تماس جنسي دهاني، احتمال كم انتقال بيماري در تماس جنسي با غير همجنس در مقايسه با همجنس، ناشناخته بودن تاثير كاندوم در پيشگيري از بيماري و ناشناخته بودن نقش قرص هاي پيشگيري از بارداري اشاره نمود، كه اين عدم آگاهي در دختران بيشتر از پسران بود. با توجه به نقش موثر كاندوم در كاهش پيشگيري از انتقال اين موضوع مي تواند يك زنگ خطر تلقي شود. بنابراين نتيجه گرفته مي شود، با وجود بالا بودن آگاهي دانش آموزان و نگرش مثبت آنها در مورد ايدز، ما نيز همانند خود دانش آموزان كه در 90 درصد موارد خود را نيازمند آموزش بيشتر مي دانند معتقديم لازم است برنامه آموزشي بيشتر و جامع تري براي دانش آموزان اجرا شود.
كلمات كليدي: ايدز، آگاهي، نگرش، دانش آموز، پيش دانشگاهي، پاكدشت