بررسي و طراحي سيستم فاضلاب بيمارستان رازي

نويسنده: محمد رضا رفيعي
استاد راهنما: محمود شريعت
استاد مشاور: سيمين ناصري، محمود اسدي، فروع واعظي
تاريخ دفاع: 1374/11/04
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: افزايش جمعيت و تراكم آن در واحد سطح شهرها، پيدايش موسسات خدماتي مانند بيمارستانها، دانشگاهها، آموزشگاه ها و ... توسعه واحدهاي صنعتي و توليدي بزرگ، توليد حجم زيادي از فاضلابهاي خانگي، شهري، صنعتي، را بهمراه داشته و سبب آلودگي در محيط زيست مي گردد.
در اين راستا يكي از مراكزي كه در اين تحقيق مورد بررسي واقع گرديده است بيمارستان رازي يكي از بيمارستانهاي آموزشي در زمينه بيماريهاي پوست دانشگاه علوم پزشكي تهران است.
روزانه حدود 190 متر مكعب فاضلاب در بخشهاي گوناگون اين بيمارستان توليد مي شود كه قسمتي از اين فاضلاب در محفظه اي بتوني غير استاندارد و قسمتي نيز در چاههاي جاذب دفع مي شوند. پس از بررسيهاي انجام شده در زمينه ميزان و نوع فاضلاب چنين مشخص گرديد كه سيستم فعلي دفع مطابق با استانداردهاي ايران نبوده، راندمان كافي جهت تصفيه فاضلاب را ندارد.
بمنظور حل اين معضل سه راه جهت دفع فاضلاب ارائه گرديد كه بشرح ذيل مي باشند :
1- استفاده از محفظه هاي بتوني و تخليه روزانه فاضلاب از اين مكانها.
2- استفاده از چندين چاه جاذب و تخليه فاضلاب به اين چاهها.
3- طراحي يك سيستم تصفيه فاضلاب مناسب با استفاده از پيشرفته ترين روشها.
روشهاي پيشنهادي اول و دوم بدليل گنجايش كم محفظه هاي بتوني و همچنين بالا بودن سطح آب زير زميني در اين منطقه مردود شناخته شدند و روش سوم بعنوان بهترين گزينه انتخاب گرديد.
تصفيه خانه اي با مشخصات زير طراحي گرديد :
- فاضلاب ورودي 190
- نوع فاضلاب خانگي- بيمارستاني
- درجه تصفيه % 99-95
- روش تصفيه لجن فعال
- نوع روش هوادهي گسترده
- واحدهاي تصفيه 1- ايستگاه پمپاژ
2- آشغالگير
3- حوضچه هوادهي
4- حوضچه ته نشيني
5- كلر زني
6- استفاده پمپاژ

-واحدهاي هضم لجن :
1-سيستم بيهوازي
2-دستگاه سانتريفوژ
-نحوه دفع پساب :
1-ذخيره در محفظه هاي بتوني
2-استفاده جهت فضاي سبز
كلمات كليدي: