بررسي اپيدميولوژيك كانسرمري در سالهاي 1360 تا 1372 در بخش راديوتراپي بيمارستان شهداء تجريش

نويسنده: پوران خلفيان
استاد راهنما: حسين مدني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هدف از نگارش اين پايان نامه مروري بر تومورهاي مري و بررسي علل و عوامل مختلف موثر در ايجاد تومورهاي بدخيم مري از جمله عوامل محيطي تغذيه اي جغرافيايي و ديگر عوامل مي باشد. علاوه بر اين بررسي شيوع انواع مختلف پاتولوژيك سرطان مري روش هاي تشخيص دقيق وسعي در يافتن راه هاي پيشگيري از وقوع آن و كمك به درمان بيماران مبتلا نيز مورد نظر مي باشد. سرطان مري بسرعت حيات بيمار را به مخاطره مي اندازد و در اندك زماني موجب مرگ مي شود. شايعترين تومورهاي مري تومورهاي بدخيم بافت اپي تليال (كارسينوماها) مي باشند پس از آن آدنوكارسينوماي مري در مقام دوم شيوع قرار دارد. سرطان سلولهاي سنگفرشي مري در مردان بيش از زنان شايع است. سن شيوع اين بيماري دهه هاي ششم و هفتم زندگي است. عوامل محيطي و تغذيه اي و عادات مختلف نقش اساسي را در بروز اين بيماري ايفا مي كند. علائم باليني سرطان مري به ترتيب شيوع عبارتند از ديسفاژي كاهش وزن و درد، راديوگرافي با ماده حاجب اندوسكوپي و بيوپسي روشهاي تشخيصي اين بيماري هستند. درمان انتخابي سرطان مري انجام عمل جراحي و راديوتراپي است . در مواردي كه تومور قابل عمل نباشد يا شرايط بيمار عمل جراحي را غير ممكن سازد از راديوتراپي و اخيراً از ليزرتراپي استفاده مي شود درمان توام جراحي و راديو تراپي نيز مورد استفاده قرار گرفته است. در بررسيهاي انجام شده روي 312 مورد بيماران مبتلا به سرطان مري در بيمارستان شهداء تجريش (1372 – 1360) نتايجي بدست آمده كه بسياري از آنها با اطلاعات ذكر شده در منابع مختلف هماهنگ است. از جمله اينكه اكثريت بيماران در دهه هاي ششم و هفتم زندگي بودند (42%) و سن متوسط بيماران 56 سال بود بيماري در مردان شايعتر از زنان بود (11/15) بيماري در كمربند شمالي ايراني شايع بود 66/16% بيماران در مناطق واقع بر روي اين كمربند زندگي مي كردند اكثر بيماران از طبقات پائين جامعه از لحاظ اقتصادي بودند. از نظر عوامل تغذيه اي و عادات غذايي كه در ايجاد سرطان مري تاثير داشته باشند اطلاعات كاملي بدست نيامد 65/33% بيماران سيگاري بودند و تعداد اندكي از بيماران نيز، عادت به مصرف تنباكو بوسيله قليان يا اعتياد به ترياك را ذكر كرده بودند. از نظر بافت شناسي 87/94% تومورها از نوع سرطان سلولهاي سنگفرشي 5/4% از نوع آدنوكارسينوما بودند يك مورد ليوميوما و 1 مورد بابيلوماي مري نيز وجود داشت.
كلمات كليدي: