مقايسه برزيستي در انواع درمانهاي كانسر مري از سال 1369 لغايت 1373 در بيمارستان شهدا تجريش

نويسنده: محمد مظفر
استاد راهنما: ابوالفضل افشارفرد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: چكيده : با توجه به پيشرفت امكانات تشخيصي در چند دهه اخير و افزايش شدن توان جراحان براي اعمال جراحي بزرگتر، اعمال بزرگي از قبيل جراحي سرطان مري به طور روز افزوني توسط جراحان صورت مي گيرد. شناخت و بررسي و مطالعه در مورد اين بيماران در كشور ما از فراواني سرطان مري برخوردار است اهميت ويژه اي دارد. جاي آن دارد كه پزشكان داخلي كشور بيشتر به تحقيق در مورد عوامل به وجود آورند و زمينه ساز اين بيمار در مناطق سرطان خيز در ايران بپردازند و آموزش روشهاي بهتر و پيشرفته اين بيماري رايج شود. در اين بررسي از سال 1369 تا پايان 1373 تعداد 78 بيمار سرطان مري مراجعه كننده به بيمارستان شهداء مورد بررسي قرار گرفته است كه از اين تعداد 69 مورد تحت اعمال جراحي قرار گرفتند. تعداد 20 تن به روش ايورلوئيس و 16 نفر مك كاون و 14 نفر به روش اورينگر تحت عمل جراحي قرار گرفتند كه مرگ و مير بيماران بعد از عمل جراحي از روش ايورلوئيس و مك كاون هر كدام 3 نفر و اورينگر 1 نفر مي باشد .17 تن غيرقابل عمل بودند.
به نظر مي رسد درمان اصلي بيماران در حال حاضر جراحي بوده، كه عمدتاً از نوع جراحي تسكيني مي باشد، و به علت مراجعه ديررس بيماران اعمال جراحي قطعي تقريباً در اكثريت بيماران ما غيرقابل اجرا مي باشد .البته با استفاده از روشهاي بيمار يابي در سطح وسيع و در مناطق شيوع بيماري احتمالاٌ مي توان بيماراني را كه جهت درمان قطعي مناسب هستند انتخاب نمود. راديوتراپي و مخصوصاٌ شيمي درماني در حال حاضر و باتوجه به شرايط كنوني نبايستي به عنوان درمان اوليه بكار رود. و در غيرقابل عمل بودن سرطان مي توان جهت بهبود نسبي ديسفاژي از راديوتراپي استفاده نمود. بطور كلي مورتاليتي بيماران ما در اين مطالعه 4 ساله حدود 8/12% بوده است.
كلمات كليدي: