كانسر مري و بررسي موارد آن در سال 71 – 1370 در بيمارستان لقمان حكيم

نويسنده: حوريه زرين قبايي
استاد راهنما: محمد اسلامي تربت
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: چكيده : بيماران مبتلا به كانسر مري بستري در بخش داخلي بيمارستان لقمان حكيم از نظر اتيولوژي و سن و جنس و محل ابتلاء و شايعترين علامت در هنگام مراجعه و علائم همراه ديگر و همچنين نوع پاتولوژي و فاصله شروع علائم تا مراجعه و محل زندگي بررسي شده اند و بصورت جداول و نمودارهايي عرضه شده است . نتايج قابل توجه بدست آمده در اين بررسي به اين صورت مي باشد كه از اين 50 بيمار 56% مذكر مي باشند و اكثراً در دهه هاي 6 – 4 بروز كرده است و با آمارهاي بدست آمده در ساير مطالعات هماهنگ دارد. از نظر محل ابتلا: 80% بيماران در 3/1 تحتاني بوده است ولي در مطالعات ديگر 35% در3/1 تحتاني بوده است . آمار بدست آمده از نظر متاستاز در موقع مراجعه (72%) و شكايت اصلي موقع مراجعه كه ديسفاژي در موقع مراجعه (90%) و نوع پاتولوژي كه اسكواموس سل كارسينوما (100%) با آمارهاي موجود در ساير كتابها و مقالات هماهنگي داشته است. در منابع مختلف ارتباط بين مصرف طولاني مدت الكل و سيگار با سرطان مري 90 – 80 درصد ذكر شده است ولي در اين بررسي سابقه مصرف الكل اصلاً وجود نداشته است و سابقه مصرف سيگار در 46% بيماران وجود داشته است.
كلمات كليدي: