بررسي صد مورد سرطان مري در يك مركز پاتولوژي تهران (دكتر آرمين)

نويسنده: محمدرضا حاج سيدجوادي
استاد راهنما: بيژن روستا خراساني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هدف از اين مطالعه بررسي آماري بر روي متغيرهاي سني و جنسي و نوع و محل درگيري مري در بيماراني است كه نمونه هاي شناخته شده يا تأئيد شده سرطان مري هستند. قرار گرفتن كشور عزيزمان ايران، بر روي كمربند استراتژيك سرطان مري در جهان و گزارش ساليانه وزارت بهداشت و درمان كه حكايت از رشد روزافزون اين بيماري در كشور ما مي كند، و نيز با توجه به اينكه مطالعات بين المللي انجام يافته بر روي سرطان مري غالباً بر پايه مطالعات پراكنده اي است كه توسط محققين و دانشجويان داخل كشور انجام مي شود، لزوم اهميت دادن به اين موضوع را روشن مي سازد. به هر حال در اين مطالعه سعي شده است تا حد امكان بررسي دقيق بر روي موارد گرفتار انجام گردد كه خود، ما را در انجام هر چه بهتر مطالعه مان كمك مي كند. جامعه مورد مطالعه، جامعه بيماران مراجعه كننده به يك مركز پاتولوژي خصوصي است و در نهايت مقايسه اطلاعات بدست آمده با جامعه بيماران در ايالات متحده، تا حد زيادي ما را به مقايسه اين معضل بهداشتي در كشور عزيزمان با استانداردهاي بين المللي هدايت مي كند. متاسفانه تاكنون، بسياري از بيماران صرفاً به علت عدم بررسي دقيق از يك سو، و از سوي ديگر عدم وجود نظام هماهنگ سيستم غربالگري بهداشتي از دست رفته اند. به هر حال، آرزويم اين است كه اين مطالعه نيز گامي باشد هرچند ناچيز، در كنار مطالعات و تحقيقات انجام شده ديگر. به اميد آنكه روزي نام سرطان، تنها در كتابها و مقالات آورده شود.
كلمات كليدي: