بررسي تغييرات سطح سرمي مس و روي در بيماران مبتلا به سرطان مري

نويسنده: محمد آخته
استاد راهنما: ابوالفضل افشارفرد، جلال پوراحمد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ،
چكيده: چكيده : مطالعات اخير نشان دهنده وجود ارتباط بين بيماري سرطان مري و كاهش سطح سرمي روي مبتلايان به اين بيماري است . بعلت اهميت و شيوع بالاي سرطان مري در ايران تصميم گرفتيم تا تغييرات سطح سرمي روي و مس را در بيماران مبتلا به سرطان مري بررسي كنيم . در اين مطالعه 20 نفر بيمار مبتلا به سرطان مري اوليه (10 نفر زن و 10 نفر مرد )كه از تاريخ 19/10/1374 لغايت 28/3/1375 به بيمارستانهاي مركز پزشكي شهداء تجريش، شهيد مدرس و لقمان تهران مراجعه كرده بودند و مورد بررسي قرار گرفتند . اين بيماران سابقه بيماري خاص، عمل جراحي و مصرف مداوم داروئي خاص را نداشتند و سرطان آنها به جايي متاستاز نداده بود .بعنوان گروههاي كنترل، 20 نفر فرد سالم و 20 نفر از مبتلايان به يكي از سرطان هاي دستگاه گوارش بغير از مري، كه از لحاظ سن و جنس تا حد امكان داراي وضعيت مشابهي، با اين بيماران بودند انتخاب گرديد. آزمايشات و معاينات لازم از گروههاي كنترل بعمل آمد. ميزان روي و مس موجود در سرم افراد، در حالت ناشتا، بوسيله دستگاه اسپكتروفتومترا تميكا بزوربشن مدل , Varian spectr .AA. 20 plus اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده با استفاده از تست آماري student t test مقايسه گرديدند. آزمايشات نشان داد كه سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به سرطان مري، چه در زنها و چه در مردها و چه در مجموع بيماران، با اختلاف معني داري از سطح سرمي روي در افراد سالم پايين تر بود ولي سطح سرمي مس در بيماران مبتلا به سرطان مري، چه در گروه زنها و چه در گروه مردها و چه در مجموع بيماران، داراي تفاوت معني داري نبود. نتيجه اين تحقيق آن است كه، در بيماران مبتلا به سرطان مري، سطح سرمي روي كاهش مي يابد و نيز مشخص مي شود كه جنسيت بيمار تأثيري بر تغييرات سطح سرمي روي و مس ندارد.
كلمات كليدي: كارسينوما، سرطان، كارسينوماي مري، سرطان مري، مس، روي