بررسي شيوع عفونت با ويروسهاي هپاتيت B، هپاتيت C و HIV در بيماران هموفيل استان تهران در سال 1384

نويسنده: الهام زارعي
استاد راهنما: مهشيد مهديزاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1386/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، هماتولوژي
چكيده: سابقه و هدف: هموفيلي يك بيماري ارثي خونريزي دهنده است كه به علت نقص در سنتز فاكتورهاي 8 يا 9 ايجاد مي شود. اين بيماران به دليل دريافت مكرر فرآورده هاي خوني در معرض ابتلا به عفونتهاي ويروسي قابل انتقال از راه خون مثل هپاتيت B، هپاتيت C و HIV مي باشند.
در اين مطالعه ما بر آن شديم تا شيوع عفونت با اين بيماريهاي ويروسي را در بيماران هموفيلي استان تهران بررسي كنيم.
روش بررسي: در اين مطالعه 1047 بيمار هموفيلي كه در طي سال 1384 به مركز جامع درماني هموفيلي (در تهران) مراجعه كرده بودند مورد بررسي قرار گرفتند.
اطلاعات مورد نياز شامل اطلاعات دموگرافي بيماران (سن و جنس) و اطلاعات مربوط به نوع و شدت هموفيلي و آزمايشات سرولوژيك (Anti HBS Ag, Anti HIV Ab, Anti HCV Ab) از طريق مراجعه به پرونده بيماران جمع آوري شد. نتايج مثبت Anti HCV به روش ELISA بوسيله RT-PCR تاييد شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از 844 بيمار هموفيلي نوع A، (3.2%) HBS Ag مثبت (6/0%) Anti HIV مثبت و (4/30%) anti HCV مثبت بودند و از 162 بيمار هموفيلي B (2.5%) HBS Ag مثبت (5/10%) anti HIV مثبت و (5/35%) anti HCV مثبت بودند.
در بيماران هموفيلي A از 80 بيمار با HCV anti مثبت 47 نفر (7/58%) با RT-PCR تاييد شدند. در بيماران هموفيلي B از 25 بيمار با HCV anti مثبت 18 بيمار (72%) با RT-PCR تاييد شند.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده نشان مي دهند كه متعاقب استفاده از روشهاي حساس غربالگري و انتخاب صحيح اهداء كنندگان و استفاده از روشهاي ويروس زدايي، شيوع عفونت با HCV كاهش چشمگيري داشته است اما عفونت با HCV بعنوان خطري جدي همچنان باقي است و نياز به غربالگري دقيق تر وجود دارد در ضمن هنوز خطر عفونت با HIV بخصوص در بيماران مبتلا به هموفيلي B در اين مركز وجود دارد.
كلمات كليدي: