اثرات زيست محيطي پساب نيروگاه شهيد رجائي

نويسنده: فردوسي كرد مصطفي پور
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: منصور غياث الدين، محمود شريعت، جعفر نوري
تاريخ دفاع: 1374/09/28
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: -پيشنهاد مي شود فاضلاب ناحيه تانكهاي سوخت و زمين سوخت كه به صورت جذب در زمين دفع مي شود توسط كانالي به ابتداي ورودي فاضلاب آلوده به روغن وارد شده تا از آلودگي محيط زيست جلوگيري شود.
2- پيشنهاد مي شود استخر موقت جمع آوري كننده كليه فاضلاب نيروگاه به علت ايزوله نبودن كف و ديواره آن از مدار خارج و كانال آوردنده فاضلاب آن مستقيماً به ابتداي كانال تصفيه خانه اتصال يابد.
3- در فصول بارندگي كه به فاضلاب جهت آبياري كمتر نياز است، فاضلاب توليدي را با استفاده از هرز آبهاي ناشي از بارندگي و سيلاب محوطه نيروگاه به منظور رقيق سازي فاضلاب تصفيه شده نيروگاه استفاده برده و سپس آن را وارد رودخانه نمود.
خلاصه
تحقيق حاضر از نوع كاربردي است و از آبانماه سال 73 الي خرداد 74 به طول انجاميده است. اين تحقيق جزئي از تحقيقاتي است كه توسط مركز تحقيقات نيرو ( متن ) بر روي نيروگاه حرارتي كشور در حال انجام است.
به طور كلي نيروگاه ها آلودگي عمده TSS، TDS، مواد نفتي، گرما، روي، مس و ديگر فلزات را توليد مي نمايد. در صورتي كه اين آلودگيها بيش از مقدار استاندارد وضع شده توسط مسئولين محيط زيست باشد، مي تواند آلودگيهايي را در محيط زيست كه متعلق به نسل امروز و فردا است، به جاي آورده مقادير آلاينده هايي از قبيل هدايت الكتريكي، TDS در پساب خروجي از تصفيه خانه مركزي به ترتيب برابر µs/cm 6000، mg/1 2/4815 و COD ، چربي و روغن، مس واناديم، نيكل ناچيز بوده است.
اهدافي كه اين پايان نامه دنبال مي نمايد در پي يافتن كيفيت و كميت آلاينده هاي توليدي توسط واحدهاي توليد كننده زائدات و تعيين اثرات زيست محيطي آلاينده هاي بيش از مقدار استاندارد و همچنين يافتن راه حلي جهت تقليل اين آلاينده ها مي باشد.
نمونه برداري از واحدهايي كه توليد فاضلاب داشته اند، انجام شده است و نمونه برداري به طور متوسط از هر محل 4 بار صورت گرفته است. نمونه ها در ظروف پلاستيكي 10 و 20 ليتري نگهداري و سريعاً به آزمايشگاه منتقل شده اند بر اساس كتاب استاندارد متد بر روي پارامترهاي تعيين شده، آزمايش صورت گرفته است.
نتايج به دست آمده حاكي از آن است كه پساب توليد شده از تصفيه خانه مركزي را مي توان براي گياهان علفي، گندم و پنبه مورد استفاده قرار داد ولي نمي توان از پساب جهت آبياري مركبات و ذرت و كتان استفاده برد. همچنين اين تحقيقات نشان داده است در پساب خروجي مقادير كلريد، سولفات و نيترات كه به ترتيب برابر با 6/149، 9/2946، 3/127 است از مقدار استاندارد بيشتر بوده و دفع آن در آبهاي سطحي يا آبياري با آن در آبياري با آن در زمينهاي كشاورزي اشكالاتي را به وجود مي آورد. كلريد جهت تخليه به آبهاي سطحي ميزانش بالا بوده و در استفاده آن در آبياري زمينهاي كشاورزي مشكلي وجود ندارد. ميزان سولفات براي تخليه به آبهاي سطحي و نيز استفاده از آن جهت آبياري، بالا مي باشد و نيترات ميزانش جهت تخليه به آبهاي سطحي بالا است كه بايستي اين آلاينده ها پس از تقليل يا حذف آن در پساب مورد استفاده قرار گيرند. براي تقليل يا حذف آلاينده كلريد روش اسمز معكوس، تقطير، آلاينده سولفات روش تبادل يوني، اسمز معكوس، تقطير، آلاينده نيترات روش تبادل يوني مناسب هستند.
آزمايشات بر روي لجن خشك نشان داده است كه مقادير آلاينده هاي آن از مقدار استاندارد پائين تر است.
در پايان پيشنهاد مي شود كه فاضلاب آلوده به روغن در ناحيه تانكهاي سوخت و زمين سوخت مستقيماً به تصفيه خانه مركزي فاضلاب وارد گشته و از روش جذب در زمين براي دفع آن خودداري گردد و همچنين استخر موقت جمع آوري فاضلاب از مدار خارج و كليه فاضلاب نيروگاه مستقيماً وارد تصفيه خانه مركزي گردد و نيز در فصول بارندگي كه نياز كمتري به پساب جهت آبياري نياز است پساب به همراه هرز آبهاي ناشي از بارندگي و سيلاب دفع شود.
كلمات كليدي: