فراواني آلودگي به ويروسهاي هپاتيت C,B و HIV و سفليس در صد كودك خياباني جنوب شهر تهران

نويسنده: كامران شرفي
استاد راهنما: پرويز وحداني
استاد مشاور: زهره امين زاده
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، بيماريهاي عفوني و گرمسيري
چكيده: 150 ميليون كودك روزهاي خود را در كنار خيابان مي گذرانند. اقامت در خيابان، مواد مخدر ارزان و در دسترس، فقر مالي، سوء استفاده جنسي و فيزيكي، اپيدمي ايدز، فقدان كانون محبت خانوادگي و اجتماعي، خودفروشي بدون شك علاوه بر تاثير در روند بيماريهاي يك جامعه در حال، در آينده يكايك افراد هر جامعه اي تاثير دارد.
اين مطالعه كاربردي و از نوع توصيفي تحليلي از نوع Cross sectional مي باشد كه با هماهنگي سازمان بهزيستي و سازمان حمايت از كودكان خياباني با مراجعه به مراكز مجتمع هفتگي اين كودكان پس از توضيحات لازم به كودكان جهت جلب همكاري بطور تصادفي از كودكان زير 14 سال جنوب شهر تهران نمونه انتخاب شده است.
نمونه هاي سرمي از نظر Anti HIV (با تكنيك Elisa)، Anti HCV (با تكنيك Elisa) و HBS Ag (با تكنيك (Elisa و Anti HBC و Anti HBS ( هر دو با تكنيك RIA) مورد بررسي قرار مي گرفت. در صورتيكه نمونه سرمي از نظر Anti HIV مثبت بود نمونه سرمي ديگري از اين فرد گرفته شده و چنانچه اين نمونه دوم نيز مثبت بود تست Western blot انجام مي شد.
در جمعيت مورد بررسي ميانگين سني كودكان 3±1/10 سال، ميانگين تحصيل 3/2±6/5، شامل 40 پسر (8/38%) 63 دختر (2/61%) بوده است. 16 نفر (6/15%) در ايران و 79 نفر (7/76%) در افغانستان متولد شده و محل تولد 8 نفر (7/7%) نامشخص بود. 9 نفر (7/8%) سابقه ترانسفوزيون، 6 نفر (8/5%) سابقه خالكوبي، 19 نفر (4/18%) سابقه بروز زردي در خود و 26 نفر (2/25%) سابقه زردي در خانواده، و 15 نفر (6/14%) سابقه اعتياد در اعضاي خانواده داشتند. 37 نفر (9/35%) سابقه خارش ژنراليزه، 11 نفر (7/10%) سابقه ادرار تيره رنگ (Dark Urine) اخير را داشته، ايكتر در 1 نفر (1%)، هپاتومگالي در 2 نفر (9/1%)، ادم گوده گذار اندامها در يك نفر (1%) و Easy Bruising در يك نفر (1%) وجود داشت. 7 نفر (8/6%) تيرومگالي داشتند. 3 نفر (9/2%) داراي HbsAg مثبت بودند. همه كودكان از نظر تست HIV و HCV بررسي شده و نتيجه منفي بود. در 15 نفر (5/14%) تست HbsAb بيش از 10mI/mU بود. بدين ترتيب در 18 نفر (4/17%) آلودگي به هپاتيت ب رخ داده بود. به تفكيك جنس در6 نفر از پسران و 12 نفر از دختران آلودگي به هپاتيت ب رخ داده بود.(p=0.6)
نكته قابل توجه در اين مطالعه غالب جمعيت مهاجر كودكان خياباني (7/76%) مي باشد كه در ساير كشورهاي ديده نشده، همچنين آلودگي 4/17% كودكان به هپاتيت ب در اين كودكان است كه بسيار بيشتر از جمعيت عمومي مي باشد هر چند آلودگي به، HIV, HCV, SYPHILIS ديده نشده ولي احتمال آلودگي در مراحل بعدي زندگي بسيار محتمل است. در مطالعات شهر سان پائولو فقدان محبت خانوادگي و اجتماعي، در امريكا دستيبابي به پول و خود فروشي اختياري، در تايلند و خاور دور تجارت Sex عوامل عمده ديده شده اند ولي در اين مطالعه با اطلاعات جنبي مهاجران خارجي، فقر مالي عمده دليل حضور اين كودكان در خيابان مي باشند.
كلمات كليدي: