بررسي بيماران +HIV بستري در بخش عفوني بيمارستان لقمان حكيم از ابتداي سال 1380 تا پايان سال 1381

نويسنده: ائلدار آبيار
استاد راهنما: پرويز وحداني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/07/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: اين مطالعه بر روي 10 بيمار +HIV بستري شده در بخش عفوني بيمارستان لقمان از سال 80 تا سال 81 انجام شده است كه بيماري آنها توسط آزمايشات سرولوژيك ELISA و WESTERN BLOT مشخص گرديده است. البته تست HIV براي تمام بيماران بستري در بخش عفوني به طور معمول درخواست نمي گردد، بنابراين بديهي مي باشد كه تعدادي از بيماران خود به خود شناسايي نگردند. به هر حال در اين تعداد بيماران مشخص شده، شاخص هاي گوناگوني مطالعه گرديد از جمله: جنس، سن، عفونتهاي فرصت طلب موجود، بدخيمي ها و علائم باليني و شكايات اوليه بيماران. كه متاسفانه به علت ناقص بودن يافته هاي پاراكلينيكي بيماران بسياري از شاخص هاي ديگر قابل بررسي نبوده اند.
روش مطالعه: بيماراان از طريق بررسي پرونده هايي كه در بخش عفوني بيمارستان لقمان به طور مجزا بايگاني شده بود (از سال 80 تا 81)، مورد مطالعه قرار گرفت. كه بعد از مطالعه پرونده ها شاخص هاي مورد نظر از پرونده ها استخراج و در جداول بزرگي كه هر سطح آن مخصوص يك بيمار مي باشد درج گرديد.
مطالعه در مورد بيماران +HIV بستري در بخش عفوني لقمان از سال 80 تا 81 مي باشد كه به منظور بررسي درصد بروز عفونتهاي فرصت طلب و ساير علائم در بيماران +HIV مي باشد. نحوه انتخاب نمونه ها بصورت طبقه بندي شده از بايگاني بيمارستان لقمان بوده و تعداد كل بيماران+ HIV مورد مطالعه 10 نفر مي باشد. آزمون هاي مطالعه شده همان آزمون هاي مندرج در پرونده بيماران مربوطه مي باشد و توسط مطالعه بر روي پرونده ها جمع آوري گرديده اند.
كلمات كليدي: