بررسي ميزان آگاهي و نگرش دندانپزشكان عمومي شاغل در مطبهاي شهر تهران نسبت به عفونت HIV/AIDS در سال 1383

نويسنده: سحر طالبي
استاد راهنما: زيبا ملكي
استاد مشاور: كاميار علوي
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده: سابقه: جامعه دندانپزشكي بخاطر امكان انتقال عفونت HIV از طريق خون و ايجاد عفونت متقاطع، خود را با خطر قابل توجهي مواجه مي دانند و اين موضوع مي تواند يكي از علل اجتناب دندانپزشكان از درمان بيماران +HIV باشد، هر چند كه احتمال انتقال عفونت HIV از طريق اعمال دندانپزشكي بسيار پائين است (3/0) از طرف ديگر دندانپزشكان در تشخيص و درمان علائم دهاني عفونت HIV نقش كليدي دارند.
هدف: هدف از انجام اين تحقيق تعيين ميزان آگاهي و نحوه نگرش دندانپزشكان عمومي شاغل در مطبهاي تهران بزرگ نسبت به عفونت HIV/AIDS در سال 1383 بود.
مواد و روشها: در اين تحقيق (توصيفي- مقطعي) به 370 دندانپزشك عمومي شاغل در مطبهاي تهران بزرگ كه با روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب شده بودند، پرسش نامه اي بي نام شامل 11 سؤال نگرش (بله - خير) و 18 سؤال آگاهي (چهار گزينه اي) با موضوعات تشخيص علائم باليني (4 سؤال)، تشخيص علائم آزمايشگاهي (4 سؤال)، كنترل عفونت (6 سؤال) و درمان (4 سؤال) داده شد. اين پرسش نامه با انجام 2 بار Pilot Study با ضريب پايائي Spearman Brown 6/0 براي سؤالات آگاهي و نگرش رسيد. نمرات كل خام و ضرائب دشواري و قدرت تمايز سؤالات محاسبه شد.
يافته ها: ميانگين نمرات كل دندانپزشكان در مورد سؤالات آگاهي 4/8±8/23 (ميانه 23، محدوده 48-8) با حداكثر مفروض 72 بدست آمد كه در زنان بيشتر از مردان (2/8±4/26 در مقابل 3/8±7/22، 73=P) بود. دشوارترين سوالات مربوط به تشخيص آزمايشگاهي و آسانترين آنها مربوط به اپيدميولوژي بود و در مجموع آگاهي دندانپزشكان در مورد HIV/AIDS پائين برآورد شد. بيشتر دندانپزشكان (1/75%) موافق مجازات همكاراني كه از معالجه بيماران +HIV اجتناب مي كردند، نبودند و در مقابل تنها 7/29% معتقد بودند كه بايد از چنين بيماراني هزينه بيشتري دريافت شود. 1/64% پرسش شوندگان مايل بودند اين بيماران در مراكز مخصوصي درمان شوند.
نتيجه گيري: آگاهي دندانپزشكان بررسي شده در اين مطالعه درباره عفونت HIV/AIDS مناسب نبود. ايجاد دوره هاي باز آموزي و تاكيد بيشتر بر مطالب مرتبط در دوره دانشجويي و همچنين پس از آن براي رفع اين نقص توصيه مي شود.
كلمات كليدي: