بررسي اپيدميولوژيك بيماران +HIV بستري شده در بخش عفوني بيمارستان بوعلي تهران در سالهاي 81-80 – 1379

نويسنده: فرهاد قربانعلي زاده
استاد راهنما: محمود نبوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: اين مطالعه جهت بررسي اپيدميولوژي بيمارن +HIV بستري شده در بخش عفوني بيمارستان بوعلي تهران بر روي 32 نفر از بيماران اين مركز انجام گرفته است. مطالعه از نوع توصيفي گذشته نگر بوده و اطلاعات از پرونده هاي موجود به دست آمده است. بيماران در سنين 23 تا 53 سال با متوسط سني 5/31 سال بوده اند يافته هاي زير در طي مطالعه به دست آمد:
- تمام بيماران (100 درصد) مرد بودند كه 4/59 درصد آنها متاهل و 6/39 درصد بيماران مجرد بودند و اكثريت موارد 47 درصد در گروه سني 45-30 سال قرار داشتند.
- 72 درصد بيماران با بهبودي ترخيص شدند و 28 درصد بيماران فوت شدند.
- 5/87 درصد بيماران اعتياد تزريقي، 72 درصد سابقه زنداني بودن و 4/59 درصد خالكوبي، 3/6 درصد رابطه جنسي مشكوك و 3/6 درصد ساقه تزريق خون مشكوك داشتند و 1/3 درصد ريسك فاكتور مشخصي نداشتند.
- در يافته هاي آزمايشگاهي 53 درصد بيماران (لنفوپني تعداد لنفوسيت كمتر از 1500 عدد در هر سي سي) داشتند.
- 59.4درصد بيماران HCV-Ab مثبت بودندو 8/43 درصد ناقل هپاتيت B بودند.
- علل بستري شدن بيماران به ترتيب شيوع عبارتند از: پنوموني (6/40 درصد)، لنفادنوپاتي ژنراليزه مزمن (3/31 درصد)، كانديديازيس دهاني (3/31 درصد)، عوارض ناشي از تزريق (25 درصد)، سندرم سپسيس (5/12 درصد)، اندوكارديت باكتريال و اسهال خوني هر كدام 4/9 درصد.
هپاتيت مزمن و اسهال مزمن و مننژيت هر كدام 3/6 درصد، خونريزي گوارشي 1/3 درصد.
با توجه به يافته هاي فوق اقدامات زير پيشنهاد مي شود:
- افزايش آگاهي عموم جامعه نسبت به بيماران ايدز و ويروس HIV، كاهش اعتياد در جامعه بخصوص نوع تزريقي آن، در دسترس بودن سرنگهاي يكبار مصرف جهت معتادين تزريقي براي جلوگيري از تزريق با سرنگ مشترك و واكسيناسيون معتادين تزريقي عليه هپاتيت B، تشويق عموم به استفاده از كاندوم در روابط جنسي مشكوك، ايجاد مراكز مشاوره مناسب و رايگان در مورد بيماري.
كلمات كليدي: