بررسي ارتباط شدت ضعف ايمني سلولي براساس شمار سلولهاي CD4 و ضايعات دهاني در افراد +HIV

نويسنده: پوراندخت داودي
استاد راهنما: زيبا ملكي
استاد مشاور: سيد احمد قائم مقامي، محبوبه حاج عبدالباقي
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي تشخيص و بيماريهاي دهان
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده: پيش زمينه: تظاهرات دهاني در افراد +HIV شايع است. اين تظاهرات گاه جنبه تشخيصي يا درماني دارد و گاه با پيش آگهي بيماري همراه است. بروز برخي از اين ضايعات در بيماران +HIV نسبتا اختصاصي است و گاه با درجات مختلف نقص ايمني همراه است.
هدف: اين مطالعه با هدف مقايسه وضعيت نقص ايمني افراد +HIV در زير گروههاي مختلف دچار عوارض و ضايعات دهاني انجام شده است.
بيماران و روشها: بيماران شامل 52 نفر (44 مرد و 8 زن) با ميانگين سني 1/11±0/31 سال بودند كه بين 5/0 تا 11 سال از بيماري آنها گذشته بود و به بيمارستانهاي امام خميني و مسيح دانشوري تهران مراجعه كرده بودند. ضايعات دهاني براساس كلاسيفيكاسيون و كرايترياهاي EEC Cleaning House ارزيابي شد.
يافته ها: شايعترين ضايعات دهاني مشاهده شده به ترتيب عبارت بود از كانديديوزيس اريتماتو (21 مورد، 4/40%)، كيليت انگولار (13 مورد، 25%) پوسيدگي هاي Rampant (دوازده مورد، 1/23%) اريتم خطي لثه (9 مورد، 3/17%) هيپرپيگمانتاسيون (9 مورد، 3/17%)، كانديديوزيس پسودوممبرانو (8 مورد 4/15%) و آفت راجعه ماژور (5 مورد 6/9%) تنها در مورد كيليت انگولار شدت نقص ايمني در مبتلايان نسبت به سايرين بيشتر بود (05/0>p) ولي در ساير موارد چنين ارتباطي ديده نشد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد تنها بروز ضايعات محدودي كه بيشتر اتيولوژي عفوني دارند با درجات بالاتر نقص ايمني همراه باشد.
كلمات كليدي: