بررسي رابطه PH معده با كانسرهاي كولوركتال

نويسنده: طبيه نيكو خرسند
استاد راهنما: محسن حجتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: كانسر كولوركتال شايع ترين كانسر گوارشي و دومين كانسر شايع پس از ريه در هر دو جنس است. سرطان كولون و ركتوم سومين عامل مرگ و مير پس از ريه و پروستات در آقايان و پس از ريه و پستان در خانمها است.
با توجه به شيوع كانسر فوق، تعيين اتيولوژي و همچنين افراد در معرض خطر، جهت تشخيص سريع و درمان به موقع امري منطقي به نظر مي رسد.
وجود گزارشات مبني بر افزايش انسيدانس كانسر كولوركتال پس از اعمال جراحي شكمي (از قبيل گاستركتومي واگوتومي و كله سيستكتومي) و احتمال موثر بودن تغييرات اسيد معده در ايجاد كانسرهاي گوارشي، ما را بر آن داشت كه براي اولين بار بدنبال بررسي رابطه PH معده و كانسر كولوركتال باشيم.
در اين بررسي 34 مورد فرد مبتلا به كانسر كولوركتال (20 مورد مرد و 14 مورد زن) با همين تعداد افراد گروه كنترل از نظر PH معده مقايسه شده اند. ترشح اسيد معده در حالت ناشتا و به صورت پايه بررسي شده است.
در نتايج حاصل از تحقيق فوق ميانگين PH معده در افراد مبتلا 82/3 و در افراد گروه كنترل 23/4 بود كه از نظر آماري تفاوت قابل توجهي با يكديگر ندارند.
كلمات كليدي: