بررسي شيوع سني كانسر مري و معده در بيماران بستري در بيمارستان طالقاني از سال 1374-1384

نويسنده: امير زماني
استاد راهنما: مهرداد مقيمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكتري عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ،
چكيده: سرطان مري و معده يكي از شايع ترين علل مرگ و مير مي باشد كه در ايران نيز از شيوع بالايي برخوردار مي باشد.
هدف: بررسي شيوع سني كانسر مري و معده در 10 سال بيمارستان طالقاني
مواد روشها: جمعيت مورد مطالعه 478 مورد بيمار مبتلا به سرطان مري و معده بودند كه به صورت گذشته نگر و با مراجعه به اطلاعات موجود در پرونده بيماران مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتايج: تعداد كل بيماران 478 مورد است كه 151 مورد 32% كانسر مري و 327 مورد 68% كانسر معده مي باشد و از اين 148موارد 38% مورد زن و 294 مورد 62% مرد مي باشد.
از بين موارد مبتلا به كانسر معده 212 مورد 65% مرد و 115 مورد 35% زن مي باشد.
از بين موارد مبتلا به كانسر مري 82 مورد 45% مرد و 69 مورد 46% زن مي باشد.
از بين موارد مبتلا به كانسر معده شايع ترين سن دهه 7 به بالا مي باشد 45%.
از بين موارد مبتلا به كانسر مري شايع ترين سن دهه 7 به بالا مي باشد . 38%.
بحث: نتايج به دست آمده در اغلب موارد با مطالعات قبلي هم خواني دارد اما Screen نشدن بيماران در سنين پائين تر باعث بروز علائم و نشانه هاي بيماران در دهه 7 و 6 مي باشد. لذا پيشنهاد مي شود كه تستهاي Screen جهت كانسر مري و معده در سنين پائين تر انجام گيرد.
كلمات كليدي: