بررسي شيوع سني و جنسي تومورهاي استرومايي دستگاه گوارش طي 5 سال اخير (1374-1369) در بيمارستان طالقاني

نويسنده: حسين احمدپور
استاد راهنما: آرام تاج الديني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: تومورهاي استرومايي دستگاه گوارش يك گروه هتروژن از تومورهايي هستند كه بر اساس نامگذاري معمول آنها پروليفراسيون ناكامل سلولهاي اپي تلوئيد يادوكي شكل مي باشند كه از عضله منشاء مي گيرند. بطور كلي اين تومورها بدو دسته خوش خيم(شامل ليوميوم و ليوميوبلاستوم) و بدخيم (ليوميوساركوم) تقسيم بندي مي شود. اخيرا نيز گروهي از تومورها با عنوان تومورهاي استروماي دستگاه گوارش با استروماي ميكسوئيد مورد مطالعه قرار گرفته است. از نظر پاتولوژي ليوميوم دستگاه گوارش در معده شايعتر است و كلا 3-1% تومورهاي معده را تشكيل مي دهد. در ريزبيني تومور از سلولهاي دوكي- شكل ائوزينوفيلي تشكيل يافته كه بندرت اشكال ميتوز در آنها مشاهده مي شود. ليوميوبلاستوم از سلولهاي اپي تلوئيد چند وجهي با هسته گرد مركزي تشكيل شده اند و بطور كلي پيش بيني رفتار تهاجمي و غيرتهاجمي آن مشكل است.
ليوميوساركوم تومور بدخيم استرومايي است كه هم در معده و هم در دئودنم ديده مي شود. از نظر ميكروسكوپي از سلولهاي دوكي شكل كه بصورت فاسيكل هايي در آمده اند تشكيل شده و درجاتي از ميتوز و هايپركرومازي هسته در آنها مشاهده مي شود. مطالعات ايمونوهستيوشيمي متنوعي اخيرا جهت افتراق تومور خوش خيم از بدخيم صورت گرفته است ولي كمك چنداني در افتراق آنها نمي كند و بررسي فوق ساختاري توصيه مي شود.
در اين بررسي كه در بيمارستان آيت اله طالقاني انجام گرفت، در طي 5 سال (1374-1369) 6 مورد تومور استرومايي دستگاه گوارش گزارش شد كه بطور خلاصه نتايج آن در زير ذكر مي شود.
2 مورد ليوميوم معده 1 مورد ليوميوبلاستوم
2 مورد ليوميوم دئودنم 1 مورد ليوميوساركوم معده
سن بيماران در موارد خوش بين 74-32 سال (متوسط 53 سال)
سن بيماران در موارد بدخيم بين 74-69 سال (متوسط 71 سال)
نسبت خوش خيم در مرد به زن 1.2=M/F
نسبت بدخيم در مرد به زن M/F=1.2
درصد علائم باليني: درد شكم 83%، توده شكمي50%، كاهش وزن 63%، ملنا 33%.
كلمات كليدي: