بررسي بيماران مبتلا به سرطان روده بزرگ در سالهاي 73 و 74 در بيمارستان بوعلي تهران

نويسنده: مسعود لطيفي پور
استاد راهنما: مسعود جهاني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: روش بررسي گذشته نگر است. تعداد 35 پرونده در سالهاي 73 و 74 در بيمارستان بوعلي مورد بررسي قرار گرفتند و پارامترهاي سن- جنس- محل سكونت – شغل- سابقه فاميلي- علامت شروع بيماري پاتولوژي و متاستاز مورد نظر بودند كه نتايج آن بدين شرح است:
1- نسبت مبتلايان زن به مرد يك به چهار بدست آمد يعني از 35 بيمار 28 مورد مرد و 7 مورد زن بودند.
2- محدوده سني بيماران 90-30 سال و متوسط سني بيماران 62 سال بدست آمد و بيشترين مبتلايان مربوط به دهه شش، هفت و هشت زندگي بودند.
3- بيشترين شغل مردان مبتلا، كشاورزي بود (9 مورد) و زنان تماما خانه دار بودند.
4- تاريخچه خانوادگي تمامي بيماران از لحاظ بررسي موارد مشابه منفي بود.
5- شايعترين علائم بيماري به ترتيب شيوع: درد شكم (15 مورد)- انسداد (6 مورد) و هماتوشزي (5 مورد) و ركتوراژي (4 مورد) بودند و علائم ديگر مثل اسهال- ضعف و بيحالي و كم خوني- تغيير در اجابت مزاج- تهوع و احساس پري شكم و يبوست (هر كدام يك مورد) ديده شدند.
6- در جواب پاتولوژي در 10 مورد متاستاز كانسر كولون به عقده هاي لنفاوي و 6 مورد متاستاز كبدي گزارش شده بود.
كلمات كليدي: