بررسي ارتباط بين ميزان فلوئور آب آشاميدني و پوسيدگي هاي دندان در شهر اصفهان

نويسنده: حسين گلشني
استاد راهنما: اشرف السادات مصباح
استاد مشاور: محمود شريعت، سيمين ناصري، فروغ واعظي
تاريخ دفاع: 1374/09/04
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: تحقيق حاضر جهت بررسي و اثبات ارتباط بين غلظت فلورايد آب آشاميدني و پوسيدگيهاي دندان در شهر اصفهان در سال 72-1371 انجام يافته است، به همين جهت پس از نمونه برداري از آب آشاميدني مناطق مختلف اصفهان و اندازه گيري ميزان فلورايد آن با روش الكترود انتخابگر يون (ISE)F ميانگين غلظت آب آشاميدني اصفهان 22/0 پي پي ام مشخص و تعيين گرديد. سپس براي تعيين ميزان پوسيدگيهاي دندان، شاخص DMFT بين 460 نمونه در دانش آموزان پسر و دختر 7 الي 9 ساله مدارس ابتدايي مناطق 3 و 4 آموزش و پرورش استان اصفهان و نيز عوامل موثر بر اين شاخص تعيين گرديد كه نتايج حاصل از آن به شرح زير خلاصه مي گردد.
شاخص deft براي دختران و پسران سنين 9-7 سالگي به طور كلي در منطقه 3 (99/3) و در منطقه 4 (94/3) بدست آمد. همچنين شاخص DMFT همين كودكان در منطقه 3(49/0) و در منطقه (51/0) و براي دو منطقه بطور كلي (51/0) تعيين گرديد كه عمدتاً ناشي از دندانهاي پوسيده مي باشد.
شاخص deft با بالا رفتن سن در دختران و پسران، افزايش مي يابد. اما ميزان آن در دختران بطور محسوسي بيشتر از پسران هم سن خود مي باشد. نتايج نشان مي دهد شاخص deft با افزايش سن، زياد مي شود. برعكس درصد افراد بدون پوسيدگي با افزايش سن، كاهش مي يابد . پيشرفت پوسيدگي اغلب بصورت قرنيه و دو طرفه و بيشتر در اولين مولر دائمي فك پايين صورت مي گيرد.
همچنين مطالعه بر روي سطح درآمد والدين انجام گرديد و مشخص گرديد با احتمال 95% بين پوسيدگي دنداني و درآمد والدين ارتباط وجود دارد. ميانگين غلظت فلوئور آب آشاميدني اصفهان 22/0 پي پي ام بدست آمد كه در مقايسه با توصيه هاي WHO 22/1-7/0 پي پي ام از غلظت كمتري برخوردار است. يكي از مهمترين عوامل پوسيدگي هاي دنداني همين كمبود فلوئور آب آشاميدني مي باشد. وجود فلوئور به ميزان كافي در آب آشاميدني باعث افزايش مقاومت ميناي دندان در برابر پوسيدگي بعلت تشكيل كلسيم فلوروكسي آپاتيت مي شود. لذا با توجه به نقش بازدارنده فلوئور از مكانيزم پوسيدگي دندان، اثر كمبود اين عنصر با در نظر گرفتن سطح DMF در گروه هاي سني 9-7 ساله مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج نشان دهنده آن است كه براي اينكه بخواهيم ميزان پوسيدگي دنداني را در گروه هاي سني 9-7 ساله كاهش دهيم يا به حداقل رسانيم بايستي از طريق تجويز سيستماتيك ( افزايش ميزان فلوئور و استفادها از قرصهاي حاوي فلورايد) زير نظر كارشناسان بهداشت استفاده گردد.
كلمات كليدي: