بررسي روشهاي جراحي سرطان مري و نتايج آن از شهريور 1369 لغايت شهريور 1375 در بيمارستان امام حسين (ع)

نويسنده: امير پيروز
استاد راهنما: محمدرضا بديعي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: بررسي رتروسپكتيو حاضر، 69 بيمار مبتلا به كانسر مري را كه از شهريور 1369 لغايت شهريور ماه 1375 به مركز آموزشي، درماني امام حسين (ع) مراجعه نموده بودند مورد بازنگري قرار داده و پارامترهاي مختلف در آن آناليز شده و نحوه درمان و تكنيكهاي جراحي و عوارض پديد آمده مورد ارزيابي قرار گرفته اند.
خلاصه اي از نتايج حاصله بدين شرح بوده است كه:
1) مبتلايان در يكسري از عادات شامل سيگار و چاي داغ وجه اشتراك داشته اند.
2) ميانگين سني بيماران 61 سال بوده و 57 درصد بيماران حدود 10% كاهش وزن داشته اند.
3) در 93% بيماران ديسفاژي شكايت اصلي بوده و 87% بيماران ديسفاژي درجه 4 و 5 داشته اند.
4) در 88% موارد نتيجه پاتولوژي S.C.C بوده و 65% بيماران مبتلا به كانسر مري اسكواموس از نظر ديفرانسياسيون سلولي Moderately.D بوده اند.
5) در 42 بيماري كه تحت عمل رزكسيون تومور قرار گرفته اند بيشترين تعداد مربوط به روش THE (روش اورينگر) و درجه بعدي روش Akiyama بوده است.
6) عوارض متعددي پس از عمل جراحي رخ داده است از جمله پنوموتوراكس، شيلوتوراكس، پنوموني، آريتمي، هيپوكالمي و ... كه در جاي خود به تفصيل شرح داده شده اند.
عوارض و موارد مرگ و مير و علل آن در دو روش جراحي اورينگر و Akiyama با يكديگر مقايسه شده اند و از آنجائي كه بيماران با مراحل بالاي سرطان مري مراجعه مي نمايند و با توجه به مزاياي فراوان عمل جراحي THE (روش اورينگر)، از جمله طول عمر كمتر، عدم انجام توراكوتومي، عوارض تنفسي كمتر، مرگ و مير كمتر و ... اين عمل بعنوان يك جراحي تسكين دهنده ترجيح داده مي شود.
7) با انتخاب صحيح بيماران و آمادگي هاي قبل و مراقبتهاي بعد عمل مي توان از رخدادن بسياري از عوارض ممانعت نموده و از آنجائي كه بيشترين رقم مرگ و مير مربوط به عوارض تنفسي مي باشد، مي توان با شناخت علل زمينه ساز و پيشگيري آن، مرگ و مير و عوارض ناشي از اعمال جراحي را هر چه بيشتر تقليل داد.
كلمات كليدي: