بررسي بيماران مبتلا به كانسر مري بستري شده در مركز پزشكي لقمان حكيم در سال هاي 1381-1378

نويسنده: ساناز علي حسيني
استاد راهنما: محمد اسلامي تربتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: اين تحقيق يك مطالعه توصيفي بر روي 72 بيمار مبتلا به كانسر مري است كه در بخش داخلي بيمارستان لقمان در سال هاي 1381-1378 حكيم بستري بوده اند و بيماري آنها با اندوسكوپي و انجام بيوپسي اثبات گرديده است.
اهداف تحقيق:
1- تعيين شيوع علايم باليني
2- فراواني سن و جنس
3- محل درگيري و پاتولوژي
اما در اين مطالعه شايعترين علامت در هنگام مراجعه، فاصله شروع علايم تا هنگام مراجعه، وجود يا عدم وجود متاستاز و نوع درمان صورت گرفته، ريسك فاكتورهاي موجود نيز مورد بررسي قرار گرفت.
در اين مطالعه از 72 مورد بررسي شده 65 درصد مذكر و اكثرا در دهه 5 و 6 بروز كرده است. از نظر محل ابتلا 62 درصد در يك سوم تحتاني بروز كرده اند. آمار به دست آمده از نظر متاستاز هنگام مراجعه 76 درصد و شكايت اصلي موقع مراجعه گير كردن غذا 75درصد و نوع پاتولوژي اسكواموس سل كارسينوما حدود 67 درصد موارد بوده است.
در منابع مختلف ارتباط بين مصرف طولاني مدت سيگار و الكل با سرطان مري 80 تا 90 درصد در اين مطالعه سابقه مصرف الكل در 2.8 درصد و مصرف سيگار در 28 درصد بيماران وجود داشت.
كلمات كليدي: