بررسي شيوع عوامل موثر در ليك آناستوموز مري به معده در جراحي سرطان مري از سال 1376 لغايت 1381

نويسنده: لادن مؤيد طلوع
استاد راهنما: نورالدين پيرمؤذن
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: سرطان مري، سرطان شايعي در كشور ما، بخصوص در شمال كشور مي باشد، در نتيجه ما در كشورمان مواجه با عمل جراحي ازوفاژكتومي به تعدا فراوان هستيم، بعد از برداشتن مري، يكي از روشهاي خوب بالا كشيدن معدن و آناستوموز مري به معده در گردن است كه در واقع معده، بهترين ارگان هم براي جايگزيني مي باشد. بعد از هر آناستوموزي ممكن است ليك پيدا شود در مورد آناستوموز مري به معده نيز كه ما بررسي كرديم، حدود 17.1 درصد ليك وجود داشت كه البته اين درصد فقط شامل ليك هاي علامت دار باليني بود و قابل مقايسه با آمار مراكز خارجي كه از 25-12 درصد گزارش شده است مي باشد.
اقدامات انجام شده بعد از پيدايش ليك، شامل ناشتا كردن بيمار و فقط خوردن آب جهت شستشوي محل ليك و تغذيه از طريق لوله ژژنوستومي بوده است. قابل توجه است كه از 24 نفر بيماري ك دچار ليك شده بودند به جز چهار نفري كه در زمان داشتن ليك فوت شده اند، در بقيه بيماران با برخورد صحيح و غير جراحي، نهايتا ليك آنها قطع شده است و اين دليل بر خوش خيم بودن ليك آناستوموز مري به معده در گردن مي باشد البته از اين چهار بيمار فقط يك نفر ناشي از مدياستينيت فوت كرد و 3 نفر ديگر بدليل مسائل قلبي- ريوي فوت شدند.
با بررسي كه ما انجام داديم در مجموع مي توان گفت، براي اينكه ليك كمتري داشته باشيم بايد مسائلي از قبيل اينكه هموگلوبين بيمار حداقل 10 باشد نيز معده وقتي به طرف گردن كشيده شد تحت فشار خارجي نباشد و نيز خونرساني خوبي داشته باشد و نيز سوتورها بدون Tension باشد را رعايت كنيم و يا به عبارتي از آناستوموز خود بسيار راضي باشيم.
مفيدترين و بهترين كار اين است كه بيماران سرطان مري را در مراحل ابتدائي تحت عمل جراحي قرار دهيم، چرا كه بيماران هر چه Stage پائين تري داشته باشند و هر چه وزن كمتري از دست داده باشند. احتمال عوارض بعد از عمل در آنها كمتر است. پس طرح غربالگري سرطان مري بايد به اجرا گذشته شود و بيماراني كه ريسك بيشتري براي كانسر مري دارند مرتب تحت معاينه و انجام اقدامات تشخيصي قرار گيرند.
كلمات كليدي: