بررسي ماركرهاي MSI در بيماران مبتلا به سندرم ارثي سرطان غير پوليپي روده بزرگ

نويسنده: حميد اسدزاده عقدايي
استاد راهنما: زالي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي بيماري هاي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ،
چكيده:
كلمات كليدي: