بررسي سرطان روده بزرگ در بيمارستان امام حسين بين سالهاي 1370 تا 1373

نويسنده: محمد سعيد قديمي
استاد راهنما: مهدي شريف زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: سرطان كولوركتال جزء‌ شايعترين بدخيمي ها مي باشد كه انسان در طول زندگي خود به آن مبتلا مي شود. در كشور ما هنوز بطور دقيق اپيدميولوژي و شيوع اين بيماري مانند كشورهاي غربي مشخص نمي باشد.
در اين مجموعه در سه بخش مجزا ابتدا آناتومي و بافت شناسي كولون و سپس نئوبلاسمهاي بدخيم روده بزرگ مورد مطالعه قرار گرفته است و در انتها به بررسي بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال كه در بيمارستان امام حسين بستري بوده اند پرداخته شده است. در مطالعات اپيدميولوژيكي كه بعدا مفصلا بحث خواهد شد مشاهده شده است كه كانسر كولوركتال در كشورهاي غربي مانند آمريكا و اروپاي غربي و در استراليا بالاترين ميزان خود را داشته است و در آسيا و آفريقا پائين ترين شيوع را دارد. همچنين براساس مطالعات انجام شده ديده شده كه ميزان مرگ و مير حاصل از سرطان كولون در مردان ثابت باقي مانده است ولي در زنان اين ميزان كاهش يافته است همچنين ديده شده كه با مهاجرت به مناطق كم خطر از نظر شيوع ميزان سرطان روده بزرگ كاهش مي يابد. از نظر لوكاليزاسيون براساس مطالعات موجود شايعترين محل درگيري ركتوسيگموئيد و بعد سكوم مي باشد. از نظر اتيولوژي و علل كليدي كانسر كولوركتال مطالعات انجام شده نشان داده كه چربي و اسيدهاي چرب و اسيدهاي صفراوي و باكتريها كه با مكانيسم هائي كه بعدا توضيح داده خواهد شد از عوامل مهم بالا برند: ميزان كانسر كولوركتال مي باشند. گوشت كباب شده، ماهوي و ماهي و مواد سرخ كردني و مشروبات الكلي از جمله مواد غذايي هستند كه با مصرف آنها احتمال ابتلا به سرطان كولوركتال بالا مي رود و اين از اثر كارسينوژني آنها مي باشد. كلسيم و فيبر موجود در رژيم غذايي ديده شده كه با مهار اسيدهاي صفراوي و سرعت بخشيدن به ترانزيت مدفوع موجب كاهش ابتلا به سرطان كولون مي گردند سن، آدنوماها و كارسينوماهاي قبلي و بيماريهاي التهابي روده همگي از عواملي هستند كه مساعد كننده ايجاد سرطان كولوركتال مي باشند. علائم باليني بيماري بسيار متنوع و مختلف مي باشد. كانسر كولون رشدي بسيار جزئي داشته و 5 سال زمان مي برد كه علائم ايجاد بكند. كاهش وزن، خونريزي از دستگاه گوارش، انسداد روده، درد شكمي، آنمي، هماتوشيزيا از علائم ايجاد شده توسط كانسر مي باشند كه به صورت گسترده در فصل 7 آورده شده است. درمان انتخابي براي كانسر كولوركتال جراحي مي باشد. شيمي درماني نيز يك درمان كمكي مي باشد كه در فصل 9 آورده شده است.
كلمات كليدي: