ارزيابي اثرات زيست محيطي پرورش ماهيان سردآبي در بالادست رودخانه زاينده رود

نويسنده: هوشنگ امير فتحي
استاد راهنما: محمود شريعت
استاد مشاور: كرامت اله ايماندل، جعفر نوري
تاريخ دفاع: 1374/06/27
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در زمان هاي قديم غذاي بشر از ذخاير طبيعي تامين مي شد. و براي نيازهاي او كافي بود. اما در قرن اخير عواملي مانند رشد سريع جمعيت، كاهش منابع طبيعي ، تخريب و آلودگي محيط زيست باعث ايجاد مشكلات فراوان در راه تامين فرآورده هاي غذايي بطريق طبيعي گرديد و به اين ترتيب روش تهيه آنها را با استفاده از طرق صنعتي و مدرن متداول كرد.
صنعت پرورش آبزيان از جمله صنايعي است كه با كمك آن مقادير زيادي گوشت محتوي پروتئين توليد مي گردد. كه با وجود نياز فراوان به آن به سبب عدم توجه و عادت مصرف كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد.
ارزيابي اين گونه صنايع بمنظور افزايش بازدهي آنها داراي اهميت است. و در اين راه روش هاي مختلفي بكار گرفته شده و نتايج بدست آمده مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
ارزيابي اثرات زيست محيطي كه در زمينه صنعت پرورش ماهيان سردآبي و در حوضچه آبخيز زاينده رود انجام گرفت نشان دهنده اين واقعيت است كه منطقه محل مناسبي براي اجراء اين كار مي باشد. اما نبايد نكاتي مانند احياء پوشش گياهي در قسمتي از سرچشمه كه هنگام بارندگي باعث افزايش ميزان كدورت آب مي شود و اختصاص بخشي از زمينهاي كشاورزي به كشت گياهان صنعتي مانند كتان كه قادر به استفاده از فاضلاب رقيق شده مي باشد و اجتناب از كاربردي زمينهاي مجاور درياچه كه هر چند سال يكبار در معرض سيل قرار مي گيرد از نظرها دور بماند. و اين ارزيابي ها جهت استفاده اين گونه صنايع بكار گرفته نشود.
كلمات كليدي: