بررسي پاتولوژي كانسر روده بزرگ در بيمارستان آيت ا.. طالقاني از سال 68-1362

نويسنده: همايون رمضاني
استاد راهنما: فرزانه (بتول) رحيمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: سرطان كولوركتال يك مشكل عمده سلامتي در دنيا بخصوص در جوامع پيشرفته است. كشف و تشخيص زودرس اين سرطان مي تواند عوارض و مرگ و مير آن را كاهش دهد. اين بررسي به روش گذشته نگر از سال 68-1362 در مركز آموزشي، پزشكي، درماني آيت ا... طالقاني انجام شد. تعداد بيماران مطالعه شده 68 نفر با كانسركولوركتال (41 نفر مرد با ميانگين سني 51/1، سال و 27 زن با ميانگين سني 48/7 سال) براي اين بررسي در نظر گرفته شدند. اطلاعات بدست آمده براساس جنس، سن، علائم و يافته هاي باليني، عادات، سابقه شخصي و فاميلي، سابقه قبلي پزشكي، محل، نوع و تمايز تومورها و نحوه درمان بودند. همچنين يك دختر 14 ساله و يك پسر 16 ساله نيز با كارسينوم ژنراليزه كولون در اين مركز پذيرفته شدند، اما اطلاعات لازم در مورد آنها در دسترس نبود.
نتايج حاصله به ترتيب زير مي باشند: 93/9% آدنوكارسينوم، 4/5% اسكواموس سل كارسينوم (سرطان سلول سنگفرشي). 5/1% تومور سلول اپي تليال، كه از اينها 71/8% خوب تمايز يافته هستند. شايعترين محل تومور كولون سيگموئيد (23/5%) و ركتوم (22/05%) مي باشند. اين نتايج از نظر آماري با ديگر كشورها قابل مقايسه است. اما قابل تعميم به افراد جامعه نمي باشد. روشهاي پيشنهادي براي كاهش بروز و كشف بيماري در مراحل اوليه از قرار زير مي باشند. تعليم افراد جامعه و بالا بردن سطح آگاهي آنها، استفاده از روش هاي غير تهاجمي شامل اندازه گيري محتوي DNA تراشيده هاي مخاط ركتوم و استفاده از آنتي بادي منوكلونال KI-67 در افراد يا خطر بالاي توسعه سرطان كولوركتال.
كلمات كليدي: