بررسي اپيدميووژيك بيماران مبتلا به كانسر مري در 4 ساله اخير (70-1367) در بيماران شهداء تجريش

نويسنده: فاطمه اسپهبدي
استاد راهنما: عباسعلي محرابيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: در اين مطالعه بيماران كانسر مري بستري در بيمارستان شهداء تجريش در سالهاي 70-1367 مورد بررسي قرار گرفتند. تعداد بيماران 90 نفر كه 34 نفر زن و 56 نفر مرد بودند تشخيص همه بيماران با بيوپسي تائيد شده بود. نتايج بدست آمده شامل:
1- بيشترين ميزان مراجعه از استانهاي آذربايجان شرقي و تهران بود.
2- نسبت مرد به زن 1/65 بود. (درصد ابتلاء خانم ها بيشتر از آمارهاي ذكر شده در كتابها بود).
3- آقايان در سن بالاي 60 سال و خانم ها در دهه ششم زندگي بيشترين شيوع ابتلا را داشتند. پيك سني در كل بالاي 60 سال بود و جوانترين بيمار 27 ساله بود.
4- ارتباطي بين مصرف الكل، چاي داغ و عوامل اتيولوژيك ديگر و بيماري يافت نشد. نصف بيماران سيگاري بودند.
5- 85/5% موارد Squamous cell ca. و 13% آدنوكارسينوم بودند S.C.C. در هر دو جنس به شيوع نسبتا يكسان يافت شد ولي آدنوكارسينوم در آقايان تقريبا دو برابر خانم ها بود.
6- بيشترين محل درگيري در سگمان تحتاني بود.
7- 1/3 بيماران در موقع تشخيص متاستاز داشتند كه شايعترين محل آن در كبد و بعد از آن لنف نود بود.
8- دو مورد كانسر همزمان (معده و ريه) ديده شد.
9- ميزان منفي كاذب با ازوفا گوگرافي مختصر و قابل اغماض بود (1 مورد در 59 مورد).
كلمات كليدي: