بررسي استرپتوكوكها در سرطان كولون- ركتوم

نويسنده: سيامك شعاعي
استاد راهنما: حسين خطايي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا علوم آزمايشگاهي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: اين مطالعه به منظور بررسي استرپتوكوك ها در سرطان كولون و ركتوم طرح شده است. در اين مطالعه از 176 نفر بيمار مبتلا به سرطانهاي كولون- ركتوم كه به بيمارستانهاي دكتر شريعتي، طالقاني، ساسان، شهداي تجريش، لقمان، انستيتو سرطان و بيمارستان امام مجتمع بيمارستاني امام خميني مراجعه كرده بودند، آزمايش كشت مدفوع انجام شد. هدف اصلي پژوهش، تعيين ميزان شيوع انواع گونه هاي جنس استرپتوكوك در مدفوع اين بيماران بوده است. بهمراه اين گروه سه گروه ديگر شامل يك گروه مبتلا به سرطان مري (90=n)، يك گروه مبتلا به سرطان معده (60=n) و يك گروه كنترل سالم (86=n) نيز مورد آزمايش كشت مدفوع قرار گرفتند. نمونه هاي مدفوع يا در ظرف يكبار مصرف توسط بيمار و يا توسط سوآپ از كيسه كلستومي و يا از طريق ركتال سوآپ گرفته شد. نمونه هاي مدفوع گرفته شده در محيط آگار حاوي پنج درصد خون دفيبرينه گوسفند و دو آنتي بيوتيك كليستين و ناليديكسيك اسيد كشت داده شدند سپس كلني هاي مشكوك به استرپتوكوك ايزوله شده و تحت آزمايشات بيوشيميائي لازم قرار گرفتند. نتايج اين پژوهش بطور خلاصه در زير آمده است:
در مجموع پنج نوع استرپتوكوك شامل استرپتوكوك فكاليس با 71-66/5 درصد فسيوم با 19-11/4درصد، دورانس با 6/7-5 درصد، بويس با 55-13/5 درصد و آلفا هموليتيك هاي غير گروه D با 6/6-3/4 درصد از كشت مدفوع بدست آمدند. نتيجه نشان دهنده اختلاف بارز در ميزان ناقلين استرپتوكوك بويس در گروه مبتلا به سرطان كولون- ركتوم (55/7 درصد) در مقايسه با ساير گروهها بود. چهار نوع استرپتوكوك ديگر در گروههاي مورد بررسي اختلاف درصد زيادي با يكديگر نداشتند. آزمون x2 (آزمون همبستگي بين دو صفت كيفي) با نتايج بدست آمده انجام شد كه نشان دهنده وجود اختلاف آماري معني دار بين ميزان ناقلين استرپتوكوك بويس در گروه سرطان كولون- ركتوم با گروه كنترل سالم بود (6/38=x2)و( p<0/001). هيچيك از دو گروه ديگر (سرطان معده و مري) از جهت ميزان ناقلين استرپتوكوك بويس با گروه كنترل سالم اختلاف معني دار نداشتند همچنين آزمون x2 در مورد بستگي بين ميزان ناقلين اين باكتري با سن و جنس در گروه سرطان كولون- ركتوم انجام شد و بستگي بين ميزان ناقلين و عوامل سن و جنس مشاهده نگرديد. همچنين آزمون فوق در مورد همبستگي ساير انواع استرپتوكوك با دو گروه سرطان معده و مري انجام شد كه همبستگي نشان نداد.
كلمات كليدي: