بررسي پاتولوژيك سرطان مري

نويسنده: عادل رفيعي، اردشير بهمردي كلانتري
استاد راهنما: متعظ
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: تومورهاي مري به دو دسته خوش خيم و بدخيم تقسيم مي شوند. تومورهاي خوش خيم درصد كمي از كل تومورهاي مري را تشكيل مي دهند. كارسينوم سلولهاي سنگفرشي (SCC) شايعترين تومور بدخيم مري مي باشد و نزديك به 90 درصد تومورهاي بدخيم مري را شامل مي شود حدود 5 تا 10 درصد آدنوكارسينوما و با همين درصد كارسينوماي تمايز نيافته هستند. شيوع SCC در جهان بسيار متنوع است و در سه ناحيه جهان يعني شمال شرقي ايران، جنوب آفريقا و چين شمالي ميزان شيوعي 10 تا 25 برابر ايالات متحده دارد. با توجه به شيوع بالاي سرطان مري در ايران بررسي سرطان مري از نظر تعداد موارد، سن و جنس بيماران، نوع تومور، درجه تمايز تومور و ميزان درگيري عقده هاي لنفاوي اطراف مري در بخش پاتولوژي بيمارستان امام حسين دانشكده پزشكي شهيد بهشتي انجام گرفت و با مراجعه به گزارشهاي موجود در بخش پاتولوژي اين بيمارستان مربوط به سالهاي 1365 تا 1370، (طي دوره 6 ساله) 165 مورد در ارتباط با ضايعات مري جدا و پرونده هاي بيمارستاني آنها مطالعه گرديد 124 مورد از افراد تحت مطالعه مبتلا به تومور بدخيم مري بودند. دو نفر تومور خوش خيم مري و 22 مورد زخم و التهاب مزمن مري داشتند و در 10 مورد ديسپلازي، آتي پي، نسج گرانولاسيون و هيپرپلازي ديده شد و در 7 مورد يافته غير طبيعي مري وجود نداشت.
از 124 مورد تومور بدخيم مري 105 نفر كارسينوماي سلولهاي سنگفرشي داشتند (84.7%).
18 بيمار (14.5%) آدنوكارسينوماي مري و يك بيمار (0.8درصد) undifferentiated بوده است. از نظر جنس بيماران هر دو جنس تقريبا به يك نسبت مبتلا به سرطان مري بودند. از نظر سني بيماران در زير 35 سالگي فقط در 4 نفر سرطان مري ديده شد بين 35 تا 44 سال 8 نفر (7.5%)، بين 45 تا 54 سال 23 نفر (21.7%)، بين 55 تا 64 سال 44 نفر (41.5%)، بين 65 تا 74 سال 17 نفر (16%) و بالاتر از 75 سالگي 10 نفر (9.4 درصد) مبتلا به سرطان مري وجود داشتند.
از نظر درجه تمايز تومور 69 درصد well differentiated بودند. 13.8درصد poorly differentiated، 10.2 درصد Moderately differentiated،3.5 درصد Undifferentiated و 3.5 درصد Insitu بودند. درگيري عقده هاي لنفاوي در 30 درصد موارد مشاهده شد. بنابراين نتيجه گرفته مي شود كه سرطان مري در زن و مرد در ايران به يك نسبت ديده شده و بيشتر تومورهاي بدخيم مري از نوع كارسينوم سلولهاي سنگفرشي بوده و همچنين بيشتر مبتلايان به سرطان مري در سنين 45 تا 65 سال قرار دارند و بيشتر SCC ها جزء well differentiated هستند.
كلمات كليدي: