آندوسكوپي در سرطان مري (تومورهاي مري)

نويسنده: محسن حقوقي
استاد راهنما: حميد صالحيار
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1356/01/01
مدرك: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي پزشكي
دانشگاه: ، ،
چكيده:
كلمات كليدي: