كانسرهاي كولوركتال

نويسنده: علي مولائي زاده
استاد راهنما: محسن حجتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: