مطالعه كانسر مري در 70 مورد

نويسنده: ابوالفضل شفيعيون
استاد راهنما: شريف الكاشاني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا راديولوژي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: