تظاهرات ريوي در بيماران مبتلا به عفونت HIV

نويسنده: عليرضا با ايمان اسكوئي
استاد راهنما: سيد داود منصوري
استاد مشاور: سيد مهدي ميرسعيدي، پيام طبرسي
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: از ابتداي اپيدمي ايدز مشخص بود كه ريه افراد آلوده به HIV هدف عمده بسياري از عفونتها و تومورها مي باشد. محدوده پاتوژنهايي كه باعث عفونت در افراد آلوده به HIV مي شوند بسيار وسيع است و عمدتا شامل برونشيت حاد، پنوموني باكتريال، پنوموني پنوموسيستيس ژيرووسي و سل مي باشند. طيف عفونتهاي ريوي در اين افراد در مناطق مختلف فرق مي كند. بنابراين لازم است هر كشوري طيف بيماريهاي شايع ايجاد شده در افراد آلوده با HIV را شناسائي كند. چرا كه در نحوه برخورد صحيح با اين بيماران تاثير عمده اي دارد.
متدولوژي و روش تحقيق: مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي با شركت 55 بيمار مبتلا به عفونت HIV در بيمارستان مسيح دانشوري در طي سالهاي 1382 تا 1384
نتايج: اين مطالعه نشان داد كه شايعترين تظاهر ريوي در بيماران HIV در جمعيت ايراني، سل مي باشد. هر چند بروز PJP و پنوموني باكتريال را نبايد از نظر دور داشت. با توجه به اين بايد پروفيلاكسي هاي مورد نياز جهت اين بيماران انجام شد.
كلمات كليدي: