بررسي تغييرات هماتولوژيك در بيمارانHIV+ بستري در بيمارستان لقمان حكيم در سالهاي 1379 تا 1381

نويسنده: محبوبه عسگري
استاد راهنما: امين زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: اهداف: هدف از انجام اين مطالعه بررسي تغييرات هماتولوژيك در بيماران HIV+ بستري در بيمارستان لقمان حكيم از سال 1379 تا سال 1382 مي باشد.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي گذشته نگر تعداد 30 نفر از بيماران آلوده به HIV بستري در بيمارستان لقمان حكيم در طول سالهاي 1379 تا 1382 انتخاب و پرونده هاي آنها مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS نسخه 10 پردازش شد.
يافته ها: 10 درصد از بيماران مورد مطالعه مونث و 90 درصد آنها مذكر بودند. حداقل سن بيماران 20 و حداكثر آن 47 سال و ميانگين سني بيماران 8.22±34.2 سال بود. ميانگين هموگلوبين هنگام بستري بيماران 3.17±11.6 و در هنگام ترخيص 3.22±11.14 بود كه از نظر آماري اختلاف آنها معنا دار بود (P<0.03). ميانگين هماتوكريت بيماران در هنگام بستري 8/8±36.9و در هنگام ترخيص 7.8±33.2بود كه اختلاف آنها از نظر آماري معنادار بود (P<0.0001). ميانگين گلبول سفيد خون محيطي بيماران در هنگام بستري 4099.3±8156.7و در هنگام ترخيص 3878.8±6411.1 بود كه اختلاف آنها از نظر آماري معنادار بود (P<0.0001). اختلاف ميانگين گلبول سفيد خون در بيماراني كه زنده ماندند با بيماراني كه فوت كردند از نظر آماري معنا دار نبود. اختلاف آماري معنا دار ميان هماتوكريت و هموگلوبين بيماراني كه زنده ماندند با بيماراني كه فوت كردند يافت نشد.
بحث: كاهش سطح هموگلوبين هماتوكريت و گلبولهاي سفيد در بيماران HIV+ نشان دهنده اهميت استفاده از درمانهاي مناسب براي مقابله با اين دو بهبود كيفيت زندگي بيماران مي باشد.
كلمات كليدي: