بررسي ميزان آگاهي و نگرش پزشكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي نسبت به ايدز در سال 80

نويسنده: صادق صفري كومله
استاد راهنما: سيميندخت شعاعي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكترا بيماريهاي عفوني و گرمسيري
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: در پاندمي فعلي ايدز كه هيچگونه درماني جهت اين بيماري وجود ندارد پيشگيري از ابتلاء تنها راه مبارزه مي باشد و اين امر در درجه اول با آگاهي پزشكان از راههاي ابتلاء و پيشگيري ميسر مي باشد. در اين مطالعه ميزان آگاهي و نگرش 114 پزشك شامل دستيار و هيات علمي در مورد ايدز به وسيله يك پرسشنامه بررسي شد. محدوده سني افراد مورد مطالعه، 25 الي 52 سال و متوسط سني آنان حدود 32 سال است. 71 نفر (62/3 درصد) مرد و 43 نفر (37/7 درصد) زن هستند. 63 درصد آنان بيمار مبتلا به عفونت HIV داشتند. 38 درصد بيماري ايدز را در كشور ما يك اپيدمي مي دانند. فقط 19 درصد، از تعداد مبتلايان به اين بيماري اطلاع صحيح دارند. 50 درصد از روشهاي مختلف انتقال ويروس و 62 درصد از شايع ترين راه انتقال بيماري در كشور اطلاع دارند. 85 درصد از روش صحيح تشخيص عفونت HIV آگاهند. 11 درصد معتقدند كه واكسن موثر براي بيماري وجود دارد. فقط 30 درصد از زمان مطلوب براي انجام پروفيلاكسي بعد از تماس و نيز رژيم دارويي مناسب آن اطلاع درستي دارند. 22 درصد حاضر به معاينه بيمار HIV مثبت نيستند. 42 درصد پزشكان با بيمار خود در خصوص كاهش ريسك ابتلاء به ايدز صحبت كرده اند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه شناخت پزشكان از بيماري ايدز در كشور ما بسيار اندك است كه اين خطرناك تر از ناآگاهي مردم عادي است لذا نياز مبرم به آموزش پزشكان در خصوص تشخيص و پيشگيري از اين بيماري وجود دارد.
كلمات كليدي: