مطالعه طرح جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر كاشان

نويسنده: محمد باقر ميران زاده
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: امير حسين محوي، محمود اسدي، سيمين ناصري
تاريخ دفاع: 1374/02/13
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: هدف از اين طرح، مطالعه پروژه جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر كاشان مي باشد. كاشان در سال 1370 داراي 155000 نفر جمعيت بوده و پيش بيني مي شود كه جمعيت آن در سال پايان دوره طرح (1450) به حدود 500000 نفر برسد. كاشان داراي آب و هواي گرم و خشك بوده بطوريكه متوسط درجه حرارت سالانه آن به 180 درجه سانتيگراد و ميزان تبخير سالانه آن به 2000 ميلي متر مي رسد. منطقه از نظر آبهاي سطحي بسيار فقير بوده و تنها منبع تآمين آب، استفاده از آبهاي زير زميني مي باشد. آب مصرفي شهر كاشان توسط 37 حلقه چاه محفوره در داخل و اطراف شهر تأمين مي گردد. از نظر كيفيت اكثر آبهاي منطقه كاشان داراي غلظت املاح بالايي بوده و از نظر ميزان سختي در دسته آبهاي سخت قرار دارند. آب ورودي به شبكه شهري بدون هيچ گونه سختي گيري فقط با گندزدايي توسط كلر به شبكه تزريق مي شود. جهت تعيين مصرف سرانه خانگي اقدام به نمونه گيري تصادفي از مشتركين شده است كه از روي نتايج حاصل از آن متوسط مصرف سرانه 161 ليتر در روز بدست آمده است و پيش بيني مي شود كه اين رقم در سال پايان دوره طرح به 195 ليتر در روز برسد. بنابراين در سال 1405 متوسط نياز آبي شهر كاشان روزانه 975000 متر مكعب خواهد بود. شهر كاشان در حال حاضر داراي شبكه جمع آوري فاضلاب نبوده و ساكنين آن از چاههاي جاذب براي دفع فاضلاب هايشان استفاده مي كنند. استفاده از چاههاي جاذب سبب آلودگي آب بعضي از چاههاي جاذب براي دفع فاضلاب هايشان استفاده مي كنند. استفاده از اين چاهها را براي مقاصد شرب محدوده كرده است. به همين دليل اجراي طرح فاضلاب از اهميت خاصي برخوردار بوده و بايستي با جديت تمام پيگيري شود. با اجراي طرح فاضلاب، هم آلودگي آبهاي زير زميني جلوگيري شده و هم از فاضلاب تصفيه شده براي مصارف كشاورزي، تفريحي و تغذيه آبهاي زير زميني مي توان استفاده نمود. متوسط سرانه فاضلاب خانگي به انضمام فاضلاب مراكز عمومي، موسسات صنعتي در سال پايان دوره طرح 180 ليتر در روز برآورد گرديده است كه با توجه به جمعيت 500000 نفري پايان دوره طرح روزانه 90000 متر مكعب فاضلاب توليد خواهد شد كل فاضلاب مبناي طراحي قطر لوله هاي متشكل از فاضلابهاي خانگي، نشتاب و آبهاي سطحي ورودي به شبكه مي باشد. نوع شبكه پيشنهادي براي شهر كاشان با توجه به خصوصيات منطقه شبكه مجزا در نظر گرفته شده است كه جنس لوله هاي انتخابي تا اقطار 600 ميلي متر از نوع آزبست سيماني و در اقطار بالاتر، از جنس بتن مسلح مي باشد. فاضلاب تمام مناطق شهر كاشان توسط دو كلكتور اصلي به محل نوش آباد حمل شده و از آنجا توسط يك خط لوله به قطر 1300 ميلي متر و به طول حدود 15 كيلومتر به اطراف كوير به محل تصفيه خانه حمل خواهد شد. در تعيين كيفيت فاضلاب شهر كاشان ميزان BOD5 و جامدات معلق سرانه به ترتيب 50 و 55 گرم در روز منظور شده است.
براي تصفيه فاضلاب شهر كاشان استفاده از بركه هاي تثبيت اختياري پيشنهاد شده است. انتخاب اين روش تصفيه با توجه مناسب بودن شرايط آب و هوايي، ارزان بودن آن و فراواني زمين صورت گرفته است. طراحي بركه ها براي بدترين شرايط يعني سردترين ماه سال انجام گرفته است. زمان ماند لازم در هر بركه 5/36 محاسبه شده كه فاضلاب بعد از اين مدت به محيط دفع خواهد شد. تعداد بركه هاي لازم در پايان دوره طرح 27 عدد مي باشد كه مساحت لازم براي هر بركه 7/5 هكتار خواهد بود. كل زمين لازم براي احداث تصفيه خانه به اضافه مساحت لازم براي معابر، ساختمانها و قسمتهاي اداري و بسترهاي لجن خشك كن مجموعاً 208 هكتار است بركه ها بصورت 3 بركه سري احداث خواهند شد كه در اين ميان بركه هاي اوليه بايستي جهت تكميل اكسيژن رساني توسط هواده هاي سطحي، هوادهي مكانيكي نمود. پساب خروجي از بركه ها را مي توان پس از گند زدايي استفاده مجدد نمود.
كلمات كليدي: