بررسي تظاهرات راديولوژيك بيماري سل در مبتلايان به ايدز

نويسنده: هومن سالمي
استاد راهنما: مهرداد بخشايش كرم
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1386/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هدف از اين مطالعه بررسي تظاهرات راديولوژيك بيماران مسلولي است كه همزمان HIV+ نيز هستند.
روش تحقيق: تمامي بيماران TB/HIV در بين سالهاي 1381 تا 1385 وارد مطالعه شدند. راديوگرافيهاي قفسه سينه آنها توسط يك راديولوژيست مجرب در اين زمينه، خوانده شد. ساير اطلاعات از پرونده پزشكي بيماران جمع آوري شد. ويژگي هاي راديولوژيك آنها به دو دسته Typical و atypical طبقه بندي شد و اين اطلاعات توسط برنامه كامپيوتري SPSS، آناليز گرديد.
نتايج آماري: 62 بيمار وارد مطالعه شدند. متوسط سن آنها (7/51±36/62) بود. 2/95% بيماران مذكر بودند متوسط تعداد CD4 بيماران (194/01±197/55) با ميانه 118 بود. 16 بيمار (25/8%)، داراي ضايعات Cavitory بودند و 19 بيمار (30/6) دچار پلورال افيوژن بودند. 20 بيمار (33/3%)، ندول داشتند. 21 بيمار (33/9%) لنفادنوپاتي مدياستن و 41 بيمار (66/1%) لنفادنوپاتي ناف ريه داشتند. تنها 2 بيمار (3/2%)، راديوگرافي نرمال داشتند. همزمان با 35/5% بيماران كه تظاهرات راديولوژيك Typical داشتند، 64/5% بيماران تظاهرات راديولوژيك atypical داشتند. عليرغم اينكه تظاهرات atypical در بيمارانيكه CD4 Count<200 داشتند بيشتر از بيماراني كه CD4 Count ?200 داشتند، ديده شد (68/4%) در مقابل( 31/6%)، با اين حال هيچ تفاوت معناداري از نظر تظاهرات راديولوژيك atypical در بين بيماراني باCD4 Count ?200 و CD4 Count <200 وجود نداشت (P Value:0.31) در عين حال تفاوت معناداري نيز مابين نتيجه درماني مناسب با تظاهرات راديولوژيك( Typical (68/2%و نيز( atypical (52/5% مشخص نشد. (P Value:0.23)
نتيجه: عفونت HIV، ميزان بروز تظاهرات راديولوژيك atypical را در بيماري TB افزايش نمي دهد. تفاوت معنا داري ميان نوع تظاهرات راديولوژيك (atypical, Typical) و نتيجه درماني وجود ندارد، با اين حال نتيجه درماني مناسب در نوع تظاهرات راديولوژيك typical بيشتر ديده مي شود.
كلمات كليدي: