بررسي نحوه عملكرد محور هيپوفيز- آدرنال در بيماران مبتلا به ايدز1380

نويسنده: عليرضا محجوب
استاد راهنما: محمود نبوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشكده پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: