بررسي شيميايي و باكتربولوژيكي آب، آب انبارهاي روستاهاي شهرستان مينو دشت، استان گلستان

نويسنده: علي ظفرزاده
استاد راهنما: حسين پورمقدس، محمدرضا شاهمنصوري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، دانشكده بهداشت،
چكيده: جمع آوري و ذخيره آب باران براي مصارف مختلف از دير باز در ايران و بسياري جاهاي ديگر معمول بوده است، از جمله موارد استفاده آن ميتوان مصرف شرب را نام برد. شهرستان مينودشت با جمعيتي بالغ بر 267862 نفر كه حدود 205633 نفر در روستا زندگي مي كنند كه از اين تعداد بيش از 12681 نفر داراي 1321 واحد آب انبار جهت جمع آوري آب باران براي مصارف شرب هستند. به همين دليل آناليزكيفي (شيميايي و ميكروبي) آبهاي جمع آوري شده از پشت بامها در آب انبارها، جهت شناسايي منابع احتمالي آلودگي، يافتن روشهاي مناسب جهت جمع آوري و ذخيره آب باران و بهسازي مطلوب آب انبارها ضروري به نظر ميرسند. براي انجام اين تحقيق تعداد 114 نمونه آب از آب انبارها در طول مدت 8 ماه براي آناليز پارامترهاي شيميايي تعيين گرديد. قليائيت و سختي به روش تيتراسيون و فلوئور، كلرور، نيترات، فسفات به روش اسپكتروفتومتري با دستگاه 2000- DR و فلزات سنگين شامل: آهن، منگنز، كادميوم، كروم و سرب با دستگاه اتميك ابزورپشن اندازه گيري شدند. تعداد 69 نمونه آب از آب انبارها در طول مدت 8 ماه جهت تعيين كيفيت باكترولوژيكي به شرح ذيل آناليز شدند. پارامترهاي ميكروبي: شامل كليفرمها- اشيريشياكلي و استرپتوكوك فكاليس به روش تخمير چند لوله اي تستهاي افتراقي و پورپليت انجام شده است. نتايج حاصل از انجام اين تحقيق نشان مي دهد كه (اسيديته، هدايت الكتريكي، قليائيت، سختي، كلرور، نيترات و منگنز) در مقايسه با آب آشاميدني در حد مطلوب مي باشد؛ اما غلظت بعضي از پارامترهاي شيميايي از جمله فسفات در 16%، غلظت آهن در 9%، غلظت سرب در 69% و غلظت كروم در 6% نمونه هاي جمع آوري شده از حد مجاز بيشتر بوده است. و از لحاظ پارامترهاي ميكروبي در 100 ميلي ليتر از نمونه ها تعداد كليفرم در 56%، تعداد اشريشيا در 32% و تعداد استرپتوكوك فكاليس در 26% از نمونه هاي جمع آوري شده بيش از حداكثر مجاز بوده است كه علل عمده آلودگيهاي شيميايي و ميكروبي ناشي از نفوذ فاضلابهاي سطحي، كشاورزي، فضولات حيواني، انساني و همچنين استفاده از آب رودخانه مي باشد. مقدار آب جمع آوري شده از پشت بامها با توجه به ميزان متوسط بارندگي حدود 11 ليتر در روز براي هر نفر برآورد شده كه بسيار ناكافي است و صرفا براي شرب مورد استفاده قرار مي گيرد.
كلمات كليدي: