بررسي كارايي سيستم تماس دهنده بيولوژيكي دوار (RBC) در تصفيه فاضلاب شهري

نويسنده: اميد يزداني
استاد راهنما: حسين موحديان عطار، ايوب تركيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/03/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، دانشكده بهداشت، بهداشت محيط
چكيده: ضرورت اجراي طرح مطالعه به منظور ارزيابي قابليت كاربرد فرآيند RBC (تماس دهنده هاي بيولوژيكي دوار) براي تصفيه فاضلاب شهري در ايران جهت نيل به اهداف تصفيه ثانويه و نيتريفيكاسيون انجام گرديد. آزمايشات طي مدت 8 ماه بر روي يك پايلوت RBC شش مرحله اي با سطح صفحات 36 متر مربع كه توسط پساب خروجي از حوضچه ته نشيني اوليه تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان تغذيه مي شد، صورت گرفت. راه اندازي راكتور به مدت سه ماه به طول انجاميد و مشكلات الكتريكي و مكانيكي آن در اين مدت بر طرف گرديد و در طي 33 روز غشاء زنده مناسب بر روي صفحات تشكيل شد. سرعت دوران صفحات در اين مرحله از مطالعات 6 دور در دقيقه و بارگذاري هيدروليكي 0.03 متر مكعب بر متر مربع در روز (m3/m2.day) بود. در مرحله بهره برداري از رآكتور (روزهاي 33 تا 196)، پايلوت در سه بارگذاري هيدروليكي 0.03 و 0.055 و 0.08متر مكعب بر متر مربع در روز و سرعت دوران 6 و 9 دور در دقيقه تحت بررسي قرار گرفت و مشاهده گرديد كه بالاترين بارگذاري هيدروليكي جهت نيل به اهداف تصفيه ثانويه در سرعت rpm9 برابر m3/m2.day 08/0 و در سرعت rpm6 برابر m3/m2.day0.055 بود. بيشترين درصد حذف آمونياك در بارگذاري هيدروليكي m3/m2.day0.03 و سرعت دوران rpm9 بيشترين درصد حذف آمونياك يعني 86 درصد پديد آمد و غلظت نيتروژن آمونياكي پساب خروجي به 2.7 ميلي گرم در ليتر رسيد.
كلمات كليدي: