بررسي كمي و كيفي آب و فاضلاب تهران

نويسنده: جمشيد افشار
استاد راهنما: محمود شريعت
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، سيمين ناصري
تاريخ دفاع: 1374/02/09
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: هدف از انجام اين تحقيق تعيين وضعيت كمي و كيفي آب و فاضلاب تهران مي باشد. بر اساس نتايج بدست آمده كيفيت كلي آبهاي زير زميني تهران بيكربنات سديك و بيكربنات كلسيك در منطقه خاني آباد كلرور كلسيك مي باشد و كيفيت شيميايي آب زير زميني تهران طبق دياگرام شولر در منطقه خوب قرار دارد كيفيت آب چاههايي كه به منظور شرب استفاده مي شوند به استناد رهنمود كيفيت آب آشاميدني 1993 سازمان بهداشت جهاني در حد استاندارد مي باشند بجز ميزان نيترات كه در چاههاي منطقه سليمانه، فردوس و شادآباد بيش از حد مجاز مي باشد.
كيفيت آب چاههاي زهكش جهت آبياري استفاده مي شوند با SAR معادل 42/2 و هدايت الكتريكي 1165 ميكرومهوس بر سانتي متر بر اساس دياگرام ويل كوكس در رديف آبهاي متوسط قرار مي گيرد كيفيت آبهاي سطحي منابعي آب تهران كه عمدتاً رودخانه كرج و جاجرود هستند قبل از ورود به تصفيه خانه همگي طبق استاندارد سازمان بهداشت جهاني مي باشند.
در سال 1372 جمعاً 981، 701، 722 متر مكعب آب شده است كه 7/16 درصد آن از منابع زير زميني و 3/83 درصد آن از منابعي سطحي مي باشد. ميزان مصرف سرانه آب معادل 284 ليتر به ازاي هر نفر در روز محاسبه گرديده است. آمار مصرف آب در سالهاي 1370 تا 1372 نشان مي دهد كه حداكثر مصرف آب معمولاً در ماههاي تير و مرداد بوده و مقدار آن 19/1 تا 2/1 برابر متوسط مصرف ماهانه و حداقل آن در آذر و دي ماه بوده و مقدار آن معادل 89/0 تات 87/0 متوسط ماهانه مي باشد و متوسط مصرف روزانه در همين مدت 1874284 متر مكعب مي باشد و حداكثر مصرف روزانه نيز معادل 26/1 نسبت به متوسط مصرف روزانه مي باشد.
در مورد فاضلاب مي توان بر اساس نتايج بدست آمده از كيفيت فاضلاب خام تصفيه خانه هاي تهران آن را دسته فاضلابهاي متوسط تقسيم بندي نمود. همچنين با احتمال 99 درصد متوسط غلظت BOD55 و با احتمال 97 درصد متوسط T.S.S نقاط مختلف شهر يكسان است.
كيفيت پساب خروجي از تصفيه خانه هاي صاحبقرانيه، قيطريه و شوش بيانگر راندمان بالاي آنها در كاهش ميزان BOD5 و T.S.S مي باشد بطوريكه در كاهش ميزان BOD5 به ترتيب راندمان 93، 92، 90 درصد و در كاهش ميزان T.S.S راندمان 88، 90، 93 درصد را نشان مي دهند كيفيت فاضلاب نهرهاي جمع كننده فاضلاب سطحي بيانگر اين است كه بدون تصفيه قابل استفاده در آبياري نيستند.
فاضلاب توليدي در سطح شهر، جمع فاضلاب هاي خانگي، سطحي، نشتابهاي زير زميني و فاضلاب صنايع است. ميزان فاضلاب سرانه برابر 198 ليتر به ازاي هر نفر در روز بدست آمده كه بايد به آن آبهاي سطحي و نشتابها و فاضلاب صنعتي اضافه شود. با توجه به وضعيت فعلي سطح آب زير زميني شهر نسبت به تراز فاضلابروها و همچنين پوشش آسفالتي خيابانها مقدار نشتاب حدود 6/8 ليتر به ازاي هر نفر در روز محاسبه شده است. همچنين ميزان فاضلاب صنعتي معادل 15 ليتر به ازاي هر نفر در روز محاسبه شده است. كه در نهايت كل فاضلابي كه وارد شبكه جمع آوري فاضلاب مي شود معادل 6/221 ليتر به ازاي هر نفر در روز محاسبه مي گردد.
كلمات كليدي: