بررسي راندمان بركه هاي تثبيت فاضلاب در حذف پارامترهاي شيميايي در منطقه سردسير شهركرد

نويسنده:
استاد راهنما: حسين موحديان، بيژن بينا
استاد مشاور: عباس خدابخشي
تاريخ دفاع: 1377/11/01
مدرك: درجه كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، دانشكده بهداشت، بهداشت محيط
چكيده: چكيده:‌ در اين تحقيق، كارايي بركه هاي تثبيت فاضلاب، به عنوان يك روش ساده و ارزان قيمت تصفيه فاضلاب، در حذف پنج روزه (BOD5)، (COD)، (SS) و همچنين، چگونگي تغييرات پارامترهاي فيزيكوشيميايي از قبيل، اكسيژن محلول(pH(DO ، ، هدايت الكتريكي (EC)، سختي كلرور، سولفات، آمونيوم، قليائيت، نيتريت، نيترات، جامدات محلول و فرار، و دما طي يك دوره شش ماهه بررسي شد. در اين تحقيق كه بر روي بركه هاي تثبيت شهركرد به مدت 6 ماه كار آزمايشگاهي صورت گرفت. آزمايشاتي از قبيل، BOD5 كل، BOD5 محلول، COD كل، COD محلول، هدايت الكتريكي، pH، اكسيژن محلول(DO)، كلرور، سولفات، سختي كل و موقت، قليائيت كل، آمونيوم، نيتريت، نيترات جامدات معلق، جامدات محلول و فرار، بار آلي، بر روي فاضلاب خام و پساب خروجي بركه ها، انجام گرفت همچنين در اين مطالعه، راندمان، حذف BOD5، COD و SS و تخم انگلها بررسي شد. ارتباط و تأثير پارامترهايي چون، زمان ماند فاضلاب در بركه ها، درجه حرارت، بار آلي، غلظت BOD5 بر روي راندمان حذف برخي پارامترهاي شيميايي بررسي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصله نشان مي دهد كه بركه هاي تثبيت شهركرد با توجه به بار آلي زياد وارده بر آنها توانسته اند ميزان BOD5، SS و COD را تا حد قابل ملاحظه اي و تخم انگلها را تا حد صفر كاهش دهند. بار آلي وارد بر استخرهاي اختياري به علت سطح و حجم كم آنها، بسيار زياد و در حدود پنج برابر مقدار حداكثر طراحي kg BOD5/ha.day) 400) مي باشد. افزايش بارآبي، برودت هواي محيط و همچنين مشكلات ساختماني و شكل نامناسب بركه ها در كاهش راندمان آنها و به هم زدن حياط ميكروبي و بيولوژيكي آنها بسيار مهم مي باشد. اين بركه ها، گرچه، استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت و EPA در مورد حذف پارامترهاي شيميايي بويژه(BOD5)، COD و مواد معلق (SS) برآورده نمي كند، ليكن ميزان اين پارامترها را تا حد زيادي كاهش مي دهد.
كلمات كليدي: