بررسي كارايي و راندمان صافي كند ماسه اي در حذف تيرگي و كليفرمها جهت اجتماعات كوچك

نويسنده: رضا رضايي
استاد راهنما: بيژن بيتا، محمدرضا شاه منصوري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، دانشكده بهداشت، بهداشت محيط
چكيده: هدف اصلي تصفيه آب، سالم نمودن آب براي مصارف شرب است و لذا بايستي به گونه اي كيفيت باكتريولوژيكي آب را بهبود بخشيد و به نحو مطلوبي آب را از نظر مواد شيميايي و فلزات خطرناك تحت كنترل قرار داد. هدف ديگر اين است كه آب مصرفي از نظر رنگ، طعم، تيرگي و بو نيز مورد قبول مصرف كننده قرار گيرد. بسياري از جوامع ممكن است تنها به آبهاي سطحي دسترسي داشته باشند كه جهت مصارف شرب نياز به تصفيه دارند. با توجه به كيفيت آب خام بايستي فرآيندهاي متعددي جهت سالم نمودن آب پيش بيني گردد. يكي از فرآيندهاي مهم تصفيه آب فيلتراسيون است كه به عنوان قلب تصفيه خانه آب به شمار مي رود. انواع مختلف صافيها وجود دارند كه با توجه به شرايط و امكانات محلي مورد استفاده قرار مي گيرند. يك نوع از اين صافيها صافي كند ماسه اي مي باشد كه جهت تأمين آب سالم اجتماعات كوچك بسيار مناسب است. زيرا كه طراحي، اجرا، بهره برداري و نگهداري آن بسيار ساده و آسان مي باشد. همچنين در اين نوع صافي نيازي به استفاده از سيستمهاي الكتريكي و مكانيكي، و مواد شيميايي نيست. اين پايان نامه به منظور شناسايي كارايي اين صافيها در مورد حذف كدورت، مواد آلي و كليفرمها مي باشد. همچنين پارامترهاي ديگري از جمله تأثير اندازه موثر ماسه روي دوره بهره برداري، تأثير كدورت آب خام روي افت فشار و مدت دوره بهره برداري مورد بررسي قرار گرفته اند. اين بررسيها به وسيله يك دستگاه پايلوت آزمايشگاهي با استفاده از آب خام طبيعي رودخانه زاينده رود انجام شده است. نتايج اين مطالعات نشان مي دهد كه صافي كند در مورد حذف كدورت، مواد آلي و كليفرم بسيار موثر است و هميشه مي تواند كدورت را به كمتر از 1 واحد كدورت (بر حسب NTU) كاهش دهد همچنين با كامل شدن لايه زنده و افزايش جمعيت ميكروبي توانايي حذف مقادير مواد آلي كمتر از 50 ميلي گرم بر ليتر (بر حسب COD) به ميزان صد در صد داراست. علاوه بر آن قادر به حذف بيش از 95 درصد كليفرمهاي آب خام ورودي بر حسب تعداد كلني در 100 ميلي ليتر مي باشد. بالاخره اينكه ماسه مورد مصرف بهتر است داراي جنسي سيليسي، ذرات كروي، و اندازه موثر 0.2 تا 0.3 ميلي متر بوده و كدورت آب خام ورودي كمتر از 20 واحد كدورت (بر حسب NTU) باشد.
كلمات كليدي: