تعيين ميزان دنتال فلوئوروزيس و رابطه آن با DMF در شهرستان دير ( استان بوشهر)

نويسنده: ابراهيم مجيدي قره تپه
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: نديم، جواديان، نوري
تاريخ دفاع: 1374/06/05
مدرك: MPH مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در جهت پي بردن به كيفيت آب منطقه دير بوشهر از نظر تاثير آن بر روي بهداشت دهان و دندان مطالعه اي دو فصل زمستان ( دي 1372 ) و بهار ( اواخر ارديبهشت 1373) در دو زمينه كيفيت منابع آب و معاينات باليني نوجوانان بعمل آمد.
سه حلقه آب انبار پنج دهنه سر چشمه و 12 حلقه چاه و از شير برداشت آب لوله كشي و بالاخره خط سوم طرح آب رساني محرم و آب خليج فارس در منطقه شهر بوشهر هر كدام يك نمونه جمعاً 23 نمونه آب برداشت گرديد و پس از انتقال به آزمايشگاه دانشكده بهداشت مورد آزمايش كامل قرار گرفت. اين مطالعه نشان داد كه دامنه تغييرات غلظت فلوئورايد آب بين 3/0 مربوط به آب انبار بردستان نزديك دير و چاه فاشير مغدان (8) ميلي گرم در ليتر در نوسان مي باشد و چاههاي تاسيسات دو راهك، چشمه تنگ گرگوم و چشمه تنگ دو راهك با غلظت 4 ميلي گرم در ليتر، ميانگين دامنه تغييرات را بخود اختصاص دادند.
از كل 430 دانش آموز موجود در 5 مركز آموزشي در منطقه جمعاً 53 نفر دانش آموز از نظر باليني مورد معاينات دندانپزشكي قرار گرفته و شاخص DMF و Dean در ارتباط با دندان آنها به ترتيب 3/0 و 4 محاسبه و مشخص گرديد.
كلمات كليدي: