پوستي در جريان ايدز (skin signs of AIDS)

نويسنده: ناصر الدين ابن اشريعه
استاد راهنما: محمد جعفر مؤيد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: اين پايان نامه، تحقيق نسبتا جامعي در زمينه درماتولوژي سندرم نقص ايمني اكتسابي (AIDS) مي باشد. در اين تحقيق، علاوه بر بررسي عفونت هاي فرصت طلب و همچنين نئوپلاسم هاي پوستي مربوط به ايدز- بررسي مفصلي در زمينه اپيدميولوژي سندرم نقص ايمني اكتسابي (AIDS) و پاتوژنز آن بعمل آمده است. ويروس ايدز پس از ورود، سلولهاي T-helper را مورد هجوم قرار مي دهد. البته بعضي از سلولهاي ديگر بدن نيز مي توانند با ويروس ايدز (HIV) آلوده گردند ولي هدف اصلي ويروس T- helper, (HIV) مي باشد. پس از آن دو هفته الي چهارماه بعد از آلوده شدن با HIV بيمار دچار سندرم تيپ منونوكلئوز خود محدود شونده با دوره كوتاه مي شود. كه در اين مرحله بيمار تب، لرز، دردهاي پنهاني عضلاني دارد. در تعدادي از بيماران بثورات، ماكولوپا پولر نمايان مي گردد. تغييرات سرولوژيكي معمولا در عرض دو الي سه ماه بوقوع مي پيوندد. پس از آن بيمار وارد يك دوره بدون علامت مي گردد با پيشرفت بيماري سلولهاي T.h يا كمكي كاهش مي يابند و بيمار دچار كاهش وزن لنفادنوپاتي مي گردد و بالاخره در مرحله نهائي بدن فرد تهي از T-helper مي شود در طي مراحل آخر بيماري، انواع عفونت هاي فرصت طلب پوستي و غيرپوستي بچشم مي خورد شايعترين عفونت هاي پوستي همراه با اين سندرم، كانديديازيس، عفونت هاي پوستي هرپس سيپلكس مي باشد.
نكته: در مورد بيماري كه بدون دريافت داروهاي ايمونوسا پرشين، كورتكيو استروئيد و يا بدون بدخيمي، دچار عفونت هاي مكرر پوستي خصوصا (كانديدا) مي شود بايد حدس يك اختلال و ضعف ايمني را براي بيمار در نظر بگيريم.
كلمات كليدي: